JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kirsi-Marja Kokkonen

Uhrin omainen kohtaa rikoksen tekijän

Mil­lais­ta on ta­va­ta kas­vo­tus­ten ih­mi­nen, joka on tap­pa­nut oman lä­hei­sen? Va­ka­vien ri­kos­ten jäl­ki­kä­sit­te­lys­tä voi ol­la apua niin hen­ki­ri­kok­sen uh­rin omai­sel­le tai pa­hoin­pi­te­lyn uh­ril­le kuin myös ri­kok­ses­ta tuo­mi­tul­le.

Lue lisää

Anni Koponen

Tuttu talo, uudet haasteet

An­na-Maja Hen­riks­son pa­la­si nel­jän vuo­den jäl­keen oi­keus­mi­nis­te­rik­si. Tu­tul­la työ­pai­kal­la oli moni asia muut­tu­nut.

Lue lisää

Nina Kaverinen

Asianajaja 2.0

Mi­nul­la oli ilo muu­ta­ma viik­ko sit­ten ava­ta Tu­rus­sa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Nuor­ten Päi­vät, joil­la oli sama ot­sik­ko kuin täl­lä pää­kir­joi­tuk­sel­la. Ta­pah­tu­ma oli osa lii­ton 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta. Aloi­tin kat­sauk­sel­la Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pe­rus­ta­mi­seen Tu­rus­sa 100 vuot­ta sit­ten. No­pe­as­ti siir­ryin kui­ten­kin mi­nul­le an­net­tuun var­si­nai­seen tee­maan: Mil­tä asi­a­na­ja­jan työ näyt­tää tu­le­vai­suu­des­sa. 

Lue lisää

Mikko Kauppinen

Asianajaja kaikilla mausteilla

Mik­ko Nur­mis­to on työs­ken­nel­lyt ta­lous­toi­mit­ta­ja­na sekä opis­kel­lut muun mu­as­sa fi­lo­so­fi­aa, vies­tin­tää, kir­jal­li­suut­ta ja kas­va­tus­tie­tei­tä. Kai­kis­ta näis­tä on hä­nel­le hyö­tyä asi­a­na­ja­jan työs­sä.

Lue lisää

Suuri puhallus

Muis­tan sen kuin ei­li­sen. Oli au­rin­koi­nen ke­vät­päi­vä vuon­na 2007. Olin Vih­reä Lan­ka -leh­den pää­toi­mit­ta­ja ja vie­tin va­paa­päi­vää puo­li­so­ni kans­sa.

Lue lisää

Mikko Kauppinen

Uutta verta vaikuttamistyöhön

OTM Lau­ri Kos­ken­taus­ta aloit­ti lo­ka­kuus­sa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton oi­keus­po­liit­ti­se­na ju­ris­ti­na. Hä­nel­lä on vah­va ko­ke­mus oi­keus­po­li­tii­kas­ta ja lain­sää­dän­töp­ro­ses­seis­ta.

Lue lisää

Marja Väänänen

Omannäköistä elämää

Tie­dän, mitä asi­a­na­ja­jan elä­mä on, to­te­si Asi­a­na­ja­ja­lii­ton stän­dil­le poi­ken­nut mes­su­vie­ras La­ki­mies­mes­suil­la lo­ka­kuus­sa. Lii­ton stän­dil­lä edus­ta­neen asi­a­na­ja­ja­ja Mar­kus Pö­hön mu­kaan mes­su­vie­rai­den mie­li­ku­vat asi­a­na­ja­jan am­ma­tis­ta oli­vat­kin var­sin vah­vo­ja.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Järjestörekisteri uudistuu tammikuussa

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jär­jes­tö­re­kis­te­rin uu­dis­tus on eden­nyt vuo­den 2019 ai­ka­na suun­ni­tel­lus­ti. IT- ja ke­hit­tä­mi­sa­si­an­tun­ti­ja Eric Puch­ne­rin mu­kaan uu­dis­tet­tu jär­jes­tö­re­kis­te­ri su­ju­voit­taa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton työs­ken­te­lyä vuo­den 2020 alus­ta läh­tien.

Lue lisää

Mikko Kauppinen

Mielekästä vaihtelua asiakastyöhön 

Vero-oi­keu­den asi­an­tun­ti­ja­ryh­mäs­sä kä­si­tel­lään eri­tyi­ses­ti ve­ro­tuk­sen oi­keus­var­muu­teen liit­ty­viä tee­mo­ja. Li­säk­si ryh­mä an­taa ak­tii­vi­ses­ti lau­sun­to­ja hal­li­tuk­sen esi­tys­luon­nok­siin ja Ve­ro­hal­lin­non oh­je­luon­nok­siin.

Lue lisää

Triin Vahi

Vartaloshakki auttaa Kristian Lovénia jaksamaan

”Aloi­tin sei­nä­kii­pei­lyn Yh­dys­val­lois­sa vuon­na 2007. La­jis­sa kieh­toi ää­rim­mäi­nen fyy­si­nen suo­ri­tus yh­dis­tet­ty­nä tark­kaan tek­niik­kaan ja sen hi­o­mi­seen. Kii­ve­tes­sä täy­tyy ai­na hil­jen­tyä miet­ti­mään, mi­ten taas tuon eta­pin val­loit­tai­sin. Pie­ni­kin yk­si­tyis­koh­ta muut­taa ta­van, jol­la haas­tet­ta on lä­hes­tyt­tä­vä.

Lue lisää

Shutterstock

Vakavasti otettava muoti

Muo­ti­oi­keu­den yh­dis­tys viet­ti syk­syl­lä vii­si­vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vi­ään. Kun yh­dis­tys pe­rus­tet­tiin, ai­he­pii­riin suh­tau­dut­tiin in­nok­kaas­ti, mut­ta myös hie­man ylen­kat­so­en.

Lue lisää

Harri Kontturi

Asianajotoimistot tähyävät sijoitusmarkkinoille

Kan­sain­vä­li­sen asi­a­na­ja­ja­lii­ton IBAn kong­res­si pi­det­tiin syys­kuus­sa Ete­lä-Ko­re­as­sa Sou­lis­sa. Ta­pah­tu­mas­sa oli pin­nal­la eten­kin asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen ul­koi­nen ra­hoi­tus.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Tekoälystä apua oikeusprosesseihin?

Eräs kiin­nos­ta­va tee­ma vii­me vuo­si­na on ol­lut kes­kus­te­lu eri­lais­ten te­ko­ä­ly­so­vel­lu­tus­ten käyt­tö­a­lan li­sää­mi­ses­tä. Kes­kus­te­lun yti­mes­sä on ol­lut poh­din­ta sii­tä, voi­si­ko te­ko­ä­ly­so­vel­lus joko avus­taa ih­mi­sen työ­tä tai jois­sain ti­lan­teis­sa kor­va­ta ih­mi­sen. Us­kon, et­tä myös oi­keu­den­hoi­to voi­si hyö­tyä te­ko­ä­lys­tä jois­sain asi­ois­sa.

Lue lisää

Mikko Kauppinen

Reilun urheilun asialla

Up­pou­tu­mi­nen ur­hei­luo­i­keu­teen vei ko­ri­pal­lo­har­ras­ta­ja Mar­kus Man­ni­sen päät­tä­mään hiih­to­täh­ti The­re­se Jo­hau­gin kil­pai­lu­kiel­lon pi­tuu­des­ta.

Lue lisää

Marja Väänänen

Tuomari median tukena

Jos oi­keus­lai­tos ei ker­ro asi­ois­ta ih­mis­ten kie­lel­lä, tie­dot me­ne­vät hel­pos­ti jul­ki­suu­des­sa pie­leen. Pet­ra Spring ra­ken­taa yh­teyt­tä oi­keus­lai­tok­sen ja me­di­an vä­lil­le.

Lue lisää

Hälytyskellot soimaan herkemmin!

Asi­a­na­ja­jil­la on vel­vol­li­suus eh­käis­tä ra­han­pe­sua tun­nis­ta­mal­la asi­ak­kaan­sa ja il­moit­ta­mal­la epäi­lyt­tä­vät lii­ke­toi­met po­lii­sil­le. Omaan toi­min­taan poh­jau­tu­va kir­jal­li­nen ris­ki­ar­vio ja toi­min­ta­mal­lit oli­si­kin saa­ta­va kun­toon mil­joo­na­seu­raa­mus­ten uhal­la.

Lue lisää

Ylpeitä ammatistaan

Jus­si Iko­nen ja Max Lind­holm va­lit­tiin ke­säl­lä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tuk­seen. Mo­lem­mil­la on kirk­kaa­na mie­les­sä asi­at, joi­hin pi­tää tart­tua.

Lue lisää

Oikeusvaikuttajia juhlittiin Finlandia-talolla

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton juh­la­vuo­den 100 oi­keus­vai­kut­ta­jaa -kam­pan­ja tuo esiin asi­a­na­ja­jien te­ke­mää työ­tä tasa-ar­voi­sem­man yh­teis­kun­nan puo­les­ta. Vai­kut­ta­jia et­sit­tiin vii­des­tä ka­te­go­ri­as­ta, jois­ta kus­ta­kin nos­tet­tiin esiin pa­ri­sen­kym­men­tä hen­ki­löä – yh­teen­sä sata oi­keus­vai­kut­ta­jaa. Lii­ton pää­juh­las­sa 23.8. ku­ki­tet­tiin ja huo­mi­oi­tiin kun­ni­a­kir­join kus­ta­kin ka­te­go­ri­as­ta 1-2 pa­ras­ta.

Lue lisää

Asianajaja, laadi testamentti pro bonona

Asi­a­na­ja­ja­liit­to to­teut­taa Vas­tuul­li­sen lah­joit­ta­mi­sen mar­ras­kuu -hy­vän­te­ke­väi­syys­kam­pan­jan. Kam­pan­jas­sa kan­nus­te­taan asi­a­na­ja­jia laa­ti­maan mar­ras­kuun 2019 ai­ka­na ve­loi­tuk­set­ta tes­ta­ment­ti, jos­sa on ai­na­kin yh­te­nä tes­ta­men­tin­saa­ja­na jo­kin kam­pan­jas­sa mu­ka­na ole­vis­ta Vas­tuul­li­nen Lah­joit­ta­mi­nen ry:n (VaLa) jä­se­nyh­dis­tyk­sis­tä tai Suo­men Pu­nai­nen Ris­ti, Suo­men Uni­cef ry tai Kir­kon ul­ko­maa­na­pu.

Lue lisää

Asianajotoimistoissa ymmärretään asiakasta

Asi­ak­kaat ovat en­tis­tä tyy­ty­väi­sem­piä suo­ma­lais­ten asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen tar­jo­a­maan pal­ve­luun. Tämä käy il­mi Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teet­tä­mäs­tä asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­tä, joka teh­tiin nyt tois­ta ker­taa. 

Lue lisää

Asianajaja Samuli Koskela kisaa Kaliforniassa joulukuussa 2018. Kuva: Justin Luau

Asianajaja Samuli Koskela kisaa Kaliforniassa joulukuussa 2018. Kuva: Justin Luau

Samuli Koskela: sitkeydellä eteenpäin

”Tri­ath­lo­nis­sa hie­noin­ta on sen haas­ta­vuus: uin­ti, pyö­räi­ly ja juok­su ovat kaik­ki eri­lai­sia la­je­ja, jois­ta jo­kai­nen vaa­tii oman tek­niik­kan­sa ja oman stra­te­gi­an­sa ki­san ai­ka­na. Li­säk­si ki­saan liit­tyy ai­na yl­lä­tyk­siä. Kaik­keen ei voi kos­kaan va­rau­tua.

Lue lisää

Karoliina Partanen on Asianajajaliiton Itä-Suomen osaston uusi puheenjohtaja. Kuva: Pentti Vänskä

Karoliina Partanen on Asianajajaliiton Itä-Suomen osaston uusi puheenjohtaja. Kuva: Pentti Vänskä

Nuorten naisten rohkaisija

Ka­ro­lii­na Par­ta­nen joh­taa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Itä-Suo­men osas­toa. Hän roh­kai­see nuo­ria ha­keu­tu­maan alal­le ja muis­tut­taa, et­tä asi­a­na­ja­jan työ so­pii hy­vin myös per­heel­li­sel­le.

Lue lisää

Asianajajat ovat oikeusvaikuttajia

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­liit­to pe­rus­tet­tiin Tu­rus­sa ke­vääl­lä 1919. Ku­lu­nei­den sa­dan vuo­den ajan Asi­an­aja­ja­liit­to on sään­nel­lyt ja val­vo­nut asi­a­na­ja­jia, puo­lus­ta­nut pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sia, pa­ran­ta­nut asi­a­na­jo­pal­ve­lu­jen laa­tua, kou­lut­ta­nut ja tu­ke­nut asi­a­na­ja­jia sekä ke­hit­tä­nyt oi­keu­so­lo­ja an­ta­mal­la lau­sun­to­ja ja te­ke­mäl­lä aloit­tei­ta.

Lue lisää

Haista home!

Mo­nel­le pe­run­kir­joi­tuk­sia toi­mit­ta­val­le asi­an­aja­jal­le saat­taa ol­la tut­tua ti­lan­ne, jos­sa toi­mek­si­an­toa an­ta­van les­ken tai pe­ril­li­sen jäl­jil­tä jää ou­to haju asi­a­na­jo­toi­mis­ton neu­vot­te­lu­ti­laan. Pe­sään kuu­luu oma­ko­ti­ta­lo, jos­sa les­ki tai pe­ril­li­nen asuu. Ko­dis­ta odo­te­taan isoa pe­rin­tö­pot­tia ja­et­ta­vak­si. Ha­jus­ta syn­tyy ai­na­kin kiin­teis­tö­rii­toi­hin pe­reh­ty­neel­le asi­an­aja­jal­le epäi­lys ho­mees­ta.

Lue lisää

Samuli Knuutila

Sininen on uusi musta

Vii­si asi­a­na­ja­jaa heit­täy­tyy 23.8. Fin­lan­dia-ta­lon pää­juh­las­sa tun­te­mat­to­maan, kun Asi­a­na­ja­ja­liit­to tuot­taa oman ver­si­on­sa Hel­sin­gin Sa­no­mien tu­tuk­si te­ke­mäs­tä Mus­tas­ta laa­ti­kos­ta. Lii­ton pro­duk­tio on ni­mel­tään Si­ni­nen laa­tik­ko.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Testamentit rekisteriin

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on eh­dot­ta­nut, et­tä tes­ta­men­tit re­kis­te­röi­täi­siin sa­maan ta­paan kuin avi­oeh­dot ny­ky­ään. Tämä pois­tai­si epä­sel­vyyt­tä ja tur­hia rii­to­ja pe­rin­nön­ja­os­ta. Kaik­kia on­gel­mia ei sil­ti sil­lä­kään rat­kais­ta, tie­tää pe­rin­tö­oi­keu­teen eri­kois­tu­nut asi­a­na­ja­ja Hilk­ka Sal­men­ky­lä.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Oikeus lapsuuteen

Eri­kois­tut­ki­ja Eli­na Pek­ka­ri­ses­ta tuli tou­ko­kuus­sa uu­si lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu. Hal­lin­to-oi­keus­työs­tä ja las­ten­suo­je­lus­ta am­men­ta­va do­sent­ti on huo­lis­saan las­ten oi­keuk­sien heik­ke­ne­mi­ses­tä. Val­tuu­te­tun teh­tä­vä on­kin lain mu­kaan lap­sen edun ja oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­sen edis­tä­mi­nen yh­teis­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la yh­des­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Aikuisten asioita

Kou­lui­hin li­sää me­di­a­kas­va­tus­ta! Nuo­ril­le li­sää läh­dek­riit­ti­syyt­tä. Tun­ne­tai­dot ja em­pa­tia mu­kaan kaik­keen ope­tuk­seen. Lä­päi­sy­pe­ri­aat­teel­la.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Assistentti haastaa itseään

Eli­na Hon­gis­to Bird & Bir­dil­tä va­lit­tiin vuo­den asi­a­na­jo­as­sis­ten­tik­si. Pe­rus­te­lui­den mu­kaan hän on laa­jas­ti ar­vos­tet­tu huip­puo­saa­ja, joka hoi­taa ti­lan­teen kuin ti­lan­teen. 

Lue lisää

Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen sai liiton Oikeusteko-palkinnon.

Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen sai liiton Oikeusteko-palkinnon.

Johanna Kainulainen

Heikoimpien puolella

Asi­a­na­ja­ja­liit­to pal­kit­si Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­sen Vuo­den oi­keus­te­ko -pal­kin­nol­la ke­sä­kuus­sa. Pal­kin­to­pe­rus­tee­na oli, et­tä Teit­ti­nen on an­si­ok­kaas­ti teh­nyt oi­keus­tur­vaa edis­tä­vää jour­na­lis­mia.

Lue lisää

Nina Kaverinen

Juhlavuosi hyvässä vauhdissa

Tä­män uu­dis­tu­neen Ad­vo­kaa­tin il­mes­ty­es­sä on 100-vuo­tis­juh­la­vuo­tem­me puo­li­vä­lis­sä. Upe­an Asi­a­na­ja­ja­päi­vän jäl­keen on 100-vuo­ti­as­ta Asi­a­na­ja­ja­liit­toa juh­lis­tet­tu useis­sa pai­kal­li­so­sas­tois­sa niin oman väen kuin mui­den oi­keu­den­hoi­don toi­mi­joi­den kans­sa, et­tä myös suu­rel­le ylei­söl­le suun­na­tuis­sa tem­pauk­sis­sa.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Mies ja meri

Asi­a­na­ja­ja Ar­to Lin­ner­vuo on vah­van tii­min ja toi­mis­ton kan­nus­tuk­sen avul­la on­nis­tu­nut yh­dis­tä­mään kil­pa­pur­jeh­duk­sen ja vaa­ti­van työn. Vii­me vuon­na hä­net va­lit­tiin vuo­den avo­me­ri­pur­jeh­ti­jak­si Suo­mes­sa.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Maapallon edunvalvoja

Nuo­re­na Rai­ja-Lee­na Oja­nen haa­vei­li työs­tä YK:n kan­sain­vä­li­ses­sä tuo­mi­ois­tui­mes­sa, mut­ta pää­tyi­kin te­ke­mään lä­hes 30-vuo­ti­sen uran Dit­t­mar & Ind­re­niuk­sel­la lii­ke­ju­ri­dii­kan pa­ris­sa. WWF:n tu­le­mi­nen toi­mis­ton pro bono -asi­ak­kaak­si joh­dat­ti Oja­sen uu­del­le po­lul­le, joka vei ny­kyi­seen teh­tä­vään jär­jes­tön oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na.

Lue lisää

Tulevaisuuden toivot

Vaik­ka asi­a­na­ja­jat kes­kit­ty­vät Ete­lä-Suo­meen ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, se ei ole ai­noa mah­dol­li­suus. Töi­tä voi teh­dä ym­pä­ri Suo­men, ei­vät­kä ruuh­ka­vuo­det es­tä vaa­ti­vaa uraa tai yrit­tä­jyyt­tä.

Lue lisää

Nina Kaverinen

Asianajaja kannattelee oikeusvaltiota

Tämä Ad­vo­kaa­tin nu­me­ro on 100-vuo­tis­juh­la­vuo­tem­me juh­la­nu­me­ro. Jä­sen­ten li­säk­si tämä leh­ti lä­he­te­tään tär­keim­mil­le si­dos­ryh­miem­me edus­ta­jil­le. Juh­la­vuo­tem­me tun­nus Asi­a­na­ja­ja tur­vaa oi­keus­val­ti­on le­vit­täy­tyy yli tä­män Ad­vo­kaa­tin si­vu­jen, sa­moin kuin se le­vit­täy­tyy yli koko vuo­den lu­kuis­ten ta­pah­tu­mien ja muun nä­ky­vyy­den kaut­ta. 

Lue lisää

Mikko Kauppinen

Liitolta kaivataan tukea

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vii­me syk­sy­nä te­ke­män jä­sen­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­sen mu­kaan jä­se­net pi­tä­vät lii­ton hen­ki­lö­kun­taa am­mat­ti­tai­toi­se­na ja ys­tä­väl­li­se­nä, pal­ve­lua laa­duk­kaa­na ja lii­ton mai­net­ta hy­vä­nä. Val­von­ta­yk­sik­kö sai par­haat ar­vo­sa­nat. 

Lue lisää

Emmi Korhonen

Tiukkojen kysymysten edessä

Oi­keus­kas­va­tus­tun­tien pi­tä­mi­nen ylä­kou­luis­sa ja lu­ki­ois­sa on yk­si asi­a­na­ja­jien tapa teh­dä va­paa­eh­tois­työ­tä. Asi­a­na­ja­ja Jan­ne Ny­man as­te­li luo­kan eteen Pork­ka­lan lu­ki­os­sa, jos­sa hän on it­se­kin opis­kel­lut 25 vuot­ta sit­ten.

Lue lisää