JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

”Yli vuoden tai kahden käsittelyajat eivät ole kohtuullisia” – Asianajajaliitto ehdottaa työtapareformia helpottamaan tuomioistuinten jonoja

Hal­li­tuk­sen uu­des­sa bud­je­tis­sa ei tul­lut li­sää ra­haa tuo­mi­ois­tui­mil­le. Voi­si­ko pit­kik­si ve­ny­viä kä­sit­te­ly­ai­ko­ja ly­hen­tää uu­dis­ta­mal­la työ­ta­po­ja?

Lue lisää

Kaja Kallas: ”Asianajajataustasta on politiikassa sekä hyötyä että haittaa”

Vi­ron pää­mi­nis­te­ri Kaja Kal­las hyp­pä­si hal­li­tusk­rii­sin jäl­keen joh­ta­maan maa­ta läpi ko­ro­nak­rii­sin. La­ki­o­pin­not es­tä­vät toi­si­naan te­ke­mäs­tä asi­oi­ta, joi­ta po­lii­ti­kol­ta odo­te­taan, hän sa­noo. 

Lue lisää

Sääntelyuudistus loppusuoralla

Ko­ro­na­pan­de­mia lyk­kä­si pää­tök­siä asi­a­na­jo­a­lan sään­te­ly­muu­tok­sis­ta yli vuo­del­la. Nyt ma­ra­to­nin maa­li on nä­ky­vis­sä.

Lue lisää

Keltamusta sydän sykkii juridiikalle

Asi­a­na­ja­ja Mat­ti Rei­ni­kai­ses­sa syt­tyi palo jal­ka­pal­loon jo lap­se­na. Kuo­pi­on pal­lo­seu­ra KuP­Sin kas­va­til­la on ny­ky­ään käy­tös­sään kuu­si paik­kaa seu­ran ko­ti­kat­so­mos­sa. Niil­lä is­tuu jo kol­me su­ku­pol­vea.

Lue lisää

Pääkirjoitus 5/2021: Työelämä muuttuu – tarvitaanko muutoksia sääntelyyn?

Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa käy­dään par­hail­laan kes­kus­te­lua asi­a­na­jo­a­lan sään­te­lyn muu­tos­tar­peis­ta. Val­tuus­kun­ta kä­sit­te­li yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­saan 29.10.2021 hal­li­tuk­sen esi­tys­tä sään­te­lyn uu­dis­ta­mi­sek­si. Sään­te­ly­uu­dis­tus ei ole ti­pah­ta­nut kes­kus­te­luun tai­vaal­ta, vaan se on pit­kän työn ja poh­din­nan tu­los.

Lue lisää

Valvontaratkaisuja: Vastapuolen kanteluja

Vas­ta­puo­let muo­dos­ta­vat val­von­ta­lau­ta­kun­nas­sa kä­si­tel­tä­vis­sä asi­ois­sa toi­sek­si suu­rim­man kan­te­li­ja­ryh­män heti avus­ta­jan omien asi­ak­kai­den jäl­keen. Vaik­ka teh­tä­vän pe­rus­ta­na on lo­jaa­li­suus omaa asi­a­kas­ta koh­taan, tu­lee myös vas­ta­puol­ta koh­del­la asi­al­li­ses­ti ja hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa nou­dat­ta­en. Hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa kos­ke­vien oh­jei­den 7. luku on­kin omis­tet­tu ko­ko­naan asi­a­na­ja­jan ja vas­ta­puo­len vä­li­sel­le suh­teel­le. Vas­ta­puo­len asi­a­na­ja­jaa moi­ti­taan val­von­ta­lau­ta­kun­nal­le saa­pu­vis­sa kan­te­luis­sa ta­va­no­mai­ses­ti esi­mer­kik­si so­pi­mat­to­mas­ta ja vas­ta­puol­ta louk­kaa­vas­ta esiin­ty­mi­ses­tä, oi­keu­del­li­siin toi­men­pi­tei­siin ryh­ty­mi­ses­tä en­nen so­vin­non mah­dol­li­suu­den sel­vit­tä­mis­tä ja vas­ta­puo­len so­pi­mat­to­mas­ta pai­nos­ta­mi­ses­ta.

Lue lisää

Toni Malminen: ”Defensor Legisillä on selkeä rooli suomalaisten oikeustieteellisten aikakauskirjojen joukossa”

De­fen­sor Le­gi­sin uu­si pää­toi­mit­ta­ja Toni Mal­mi­nen ha­lu­aa säi­lyt­tää ”Def­fa­rin” ket­te­rä­nä ja kor­ke­a­ta­soi­se­na oi­keus­tie­teen ki­vi­jal­ka­na.

Lue lisää

Keissi: Oikeudenkäyntiin vastapuolen argumenteilla

Asi­a­na­ja­ja Pia Bräy­sy (DLA Pi­per) si­tee­ra­si oi­keu­den­käyn­nis­sä kir­jaa, jon­ka oli kir­joit­ta­nut vas­ta­puo­len avus­ta­ja.

Lue lisää

Esteel­li­syys­sääntelyn tutkiminen palkittiin

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Sää­tiö on päät­tä­nyt pal­ki­ta an­si­ok­kai­ta oi­keus­tie­teen pro gradu -tut­kiel­mia vuo­sit­tai­sel­la pal­kin­nol­la, jon­ka ar­vo on 5 000 eu­roa.

Lue lisää

Tammikuussa vihdoinkin Asianajajapäivä!

Odo­tus on pian ohi, sil­lä Suo­men suu­rin oi­keu­sa­lan ta­pah­tu­ma Asi­a­na­ja­ja­päi­vä jär­jes­te­tään yh­den vä­li­vuo­den jäl­keen pe­rin­tei­tä tih­ku­val­la Ka­las­ta­ja­tor­pal­la 21.1.2022.

Lue lisää

Elina Hirvonen: ”Häirintä ja vihapuhe haastavat sananvapautta kahdelta suunnalta”

Vii­me viik­ko­jen ai­ka­na Suo­mes­sa on käy­ty kes­kus­te­lu­ja sa­nan­va­pau­den ja oi­keus­lai­tok­sen suh­tees­ta. Taus­tal­la on kol­men Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jan saa­mat syyt­teet tur­val­li­suus­sa­lai­suu­den pal­jas­ta­mi­ses­ta ja toi­mit­ta­ja Jo­han­na Veh­koon oma­koh­tai­nen tie­to­kir­ja Oi­keus­jut­tu. Kos­ka mo­lem­pien ta­paus­ten oi­keus­kä­sit­te­lyt ovat kes­ken, poh­din täs­sä teks­tis­sä sa­nan­va­pau­den ja oi­keus­lai­tok­sen suh­det­ta ylei­ses­ti.     

Lue lisää

Asianajajan päivä: Kyberrikoksia ja sarjakuvan väritystä

Mik­ko Tyy­ni­lä piti päi­vä­kir­jaa lo­ka­kuus­sa yh­den päi­vän ajan. Mik­ko on yh­ti­öoi­keu­teen ja yri­tyk­siä kos­ke­vien vää­rin­käy­tös­ten sel­vit­tä­mi­seen eri­kois­tu­nut asi­a­na­ja­ja ja Asi­a­na­jo­toi­mis­to Reims & Co Oy:n osa­kas.

Lue lisää

Koulutus: Raksajuridiikkaa konkareille

Rak­sa­ju­ri­diik­kaa kon­ka­reil­le -ko­ko­nai­suus tar­jo­aa tiuk­kaa asi­aa ra­ken­ta­mi­sen ju­ri­dii­kan eri osa-alu­eil­ta.

Lue lisää

25 vuotta sitten: Meilläkö taloudellisia ongelmia?

”Useim­mat asi­a­na­ja­jat ei­vät ole var­si­nai­ses­ti suu­ri­tu­loi­sia, vaik­ka var­maan­kin hy­vä­tu­loi­sia on mer­kit­tä­vä osa. Vuo­den 1992 asi­a­na­ja­ja­tut­ki­muk­sen mu­kaan asi­a­na­ja­jien brut­to­vuo­si­tu­lo­jen me­di­aa­ni oli sa­maa ta­soa kuin van­hem­man kä­rä­jä­tuo­ma­rin palk­ka. Huo­li­mat­ta suu­ris­ta palk­ki­ois­ta ker­to­vis­ta kohu-uu­ti­sis­ta ei ole mi­tään syy­tä olet­taa, et­tä palk­ki­o­ta­so oli­si la­ma­vuo­sien jäl­kei­ses­sä ti­lan­tees­sa ylei­ses­ti nous­sut, pi­kem­min­kin las­ke­nut jon­kin ver­ran.”

Lue lisää

”Meidän ei pidä sanoa, ettei sellaista voisi tapahtua” – Rikollisten ujuttautuminen asianajoalalle huolettaa Pohjoismaissa

Asi­a­na­jo­a­lan sään­te­ly ja val­von­ta ovat pin­nal­la Poh­jois­mais­sa. Nor­jas­sa ja Tans­kas­sa on pui­tu asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen omis­tuk­sen va­paut­ta­mis­ta. Ruot­sis­sa taas me­dia on tart­tu­nut si­kä­läi­sen val­von­ta­lau­ta­kun­nan työ­hön ja ”gangs­te­ri­a­si­a­na­ja­jien” ta­pauk­siin.

Lue lisää

Ura rikosjuttujen parissa on vienyt Kaarle Gummeruksen Liberiaan saakka

Asi­a­na­ja­ja Kaar­le Gum­me­rus ei epä­röi puo­lus­taa ras­kais­ta­kaan ri­kok­sis­ta syy­tet­ty­jä. Hä­nen mie­les­tään Suo­men oi­keus­jär­jes­tel­mä kär­sii eten­kin esi­tut­kin­nan eli po­lii­sin re­surs­si­pu­las­ta. Toi­nen pul­ma on oi­keu­sa­vun lii­an kor­kea kyn­nys.

Lue lisää

Loppuvuonna tarjolla ilmaista sovittelua

Lä­hes 80 asi­a­na­ja­jaa on lu­pau­tu­nut so­vit­te­le­maan jut­tu­ja mak­sut­ta lop­pu­vuo­den ajan. Kam­pan­jan taus­ta­jou­kot toi­vo­vat, et­tä so­vit­te­lua käy­tet­täi­siin roh­ke­as­ti rii­dan­rat­kai­sun työ­ka­lu­na.

Lue lisää

Kari Eriksson puolustaa pahantekijöitä mutta “ei yhtäkään konnaa”

Kou­lu­poi­ka­na asi­a­na­ja­ja Kari Eriks­son kat­se­li te­le­vi­si­os­ta la­kid­raa­ma­sar­ja Per­ry Ma­so­nia ja to­te­si seu­raa­van­sa työ­tä, jota ha­lu­ai­si teh­dä it­se­kin. Sit­tem­min unel­ma on to­teu­tu­nut ja osoit­tau­tu­nut fik­ti­o­ta­kin kiin­nos­ta­vam­mak­si.

Lue lisää

Pääkirjoitus 4/2021: Oikeudenhoidon toimijat barrikadeille

Oi­keu­den­hoi­to ja sen re­surs­sit ovat juu­ri tätä kir­joi­tet­ta­es­sa kes­kus­te­lun koh­tee­na. Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­to on vaa­ti­nut mer­kit­tä­vää li­sä­re­sur­soin­tia, jot­ta tuo­mi­ois­tui­met pys­ty­vät hoi­ta­maan pe­rus­teh­tä­vään­sä sekä sen li­säk­si di­gi­ta­li­soi­maan pro­ses­se­ja. Vaa­ti­mus on pe­rus­tel­tu.

Lue lisää

Oikean ja väärän pohdintaa

Niki Wel­ling toi­voo val­von­ta­lau­ta­kun­nan luot­ta­mus­toi­mel­taan ai­to­ja tul­kin­ta­ti­lan­tei­ta, jois­sa ei ole it­ses­tään sel­vää, mi­ten asi­a­na­ja­jan kuu­luu toi­mia.

Lue lisää

Matilla on asiaa: Ääni kuuluu, mitään ei näy

En­sin oli digi ja sit­ten tuli etä. Ai­van kuin oli­sim­me tien­neet etäi­lyn al­ka­van, sil­lä aloi­tim­me di­gim­mäk­si muut­tu­mi­sen pian sen jäl­keen, kun kuu­lim­me en­sim­mäi­sen ker­ran Ai­pas­ta. Täs­tä on 10 vuot­ta. Olin 25.11.2011 en­si ker­ran ti­lai­suu­des­sa, jos­sa OM:n edus­ta­ja ker­toi Ai­pas­ta. Sit­ten han­kit­tiin teks­tin­tun­nis­ta­via skan­ne­rei­ta, ope­tel­tiin luo­maan pdf-tie­dos­to­ja ja har­joi­tel­tiin yh­tey­den­pi­toa muu­toin­kin kuin pu­he­li­mel­la.

Lue lisää

Valvontaratkaisuja: Palkkioon liittyvät moitteet yleisiä

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan tuo­reis­ta rat­kai­suis­ta on täl­lä ker­taa poi­mit­tu asi­a­na­ja­jan palk­ki­on koh­tuul­li­suut­ta ja las­ku­tus­ta kä­sit­te­le­viä ta­pauk­sia.

Lue lisää

Keissi: Asianajaja tunnistettiin tekijäksi

To­dis­ta­ja tun­nis­ti asi­a­na­ja­ja Mark­ku Fred­ma­nin (Asi­a­na­jo­toi­mis­to Fred­man & Måns­son) pe­tos­ju­tun oi­keu­den­käyn­nis­sä te­ki­jäk­si. 

Lue lisää

Koulutus: Mitä jokaisen asianajajan tulisi tietää omasta vastuu­va­kuu­tuk­sestaan?

Vir­heet ovat har­vi­nai­sia, mut­ta in­hi­mil­li­nen ereh­dys on ai­na mah­dol­li­nen. Suh­teel­li­sen pie­ni­kin vir­he saat­taa joh­taa pää­mie­hel­le epä­e­dul­li­siin seu­rauk­siin, jois­ta pää­mies voi vaa­tia va­hin­gon­kor­vaus­ta vir­heen teh­neel­tä asi­a­na­ja­jal­ta. Vas­tuu­va­kuu­tuk­sen tar­koi­tus on kat­taa tämä ris­ki va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta ja siir­tää se pää­o­sin va­kuu­tu­syh­ti­ön kan­net­ta­vak­si. Sa­mal­la va­kuu­tus suo­jaa va­hin­gon kär­si­nyt­tä osa­puol­ta, joka saa va­kuu­tuk­ses­ta kor­vauk­sen.

Lue lisää

Kolumni: Valvonta on tärkeä osa itsesääntelyä

Asi­a­na­ja­jien val­von­ta ja­kau­tuu Asi­a­na­ja­ja­lii­ton toi­mis­ton ja hal­li­tuk­sen yleis­val­von­taan sekä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton yh­tey­des­sä it­se­näi­ses­ti toi­mi­van val­von­ta­lau­ta­kun­nan eri­tyis­val­von­taan kan­te­lu­a­si­ois­sa. Asi­a­na­ja­jien it­se­sään­te­lyn toi­mi­vuus edel­lyt­tää näi­den val­von­ta­roo­lien ke­hit­tä­mis­tä ja riit­tä­vää re­sur­soin­tia.

Lue lisää

Lotta Kroneld: ”Lisää tukea uran eri vaiheisiin”

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tuk­sen tuo­re jä­sen ja am­ma­til­li­sen va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Lot­ta Kro­neld ha­lu­aa, et­tä nuo­ret saa­daan kiin­nos­tu­maan eri­lai­sis­ta ura­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Lue lisää

Asianajajan päivä: Ensimmäinen käräjäpäivä kesäloman jälkeen alkoi kissan maukumisella

Emi­lia Kaik­ko­nen piti päi­vä­kir­jaa elo­kuus­sa 2021 yh­den päi­vän ajan. Emi­lia on ri­kos-, työ- ja ul­ko­maa­lai­soi­keu­teen eri­kois­tu­nut Kaik­ko­nen & Sun­na­ri Asi­a­na­jo­toi­mis­to Oy:n osa­kas.

Lue lisää

Tekoäly on melko hyvä renki

Te­ko­ä­ly ei ole vie­nyt ju­ris­tin töi­tä ei­kä mul­lis­ta­nut asi­a­na­jo­a­laa. Asi­a­na­ja­jan työn avuk­si on jo kui­ten­kin mo­nia työ­ka­lu­ja.

Lue lisää

Frank Johansson: ”Ihmisoikeustyössä ei ole tarjolla pikavoittoja”

Am­nes­tyn Frank Jo­hans­son pi­tää iso­ja glo­baa­le­ja tren­de­jä il­mas­tok­rii­sis­tä di­gi­ta­li­saa­ti­oon ih­mi­soi­keus­ky­sy­myk­si­nä. Suo­mes­sa­kin on suu­ria ra­ken­teel­li­sia on­gel­mia, jot­ka pi­tää koh­da­ta, hän sa­noo.

Lue lisää

Norsu marmorilattialla

Joi­den­kin asi­a­na­jo­a­lan työn­te­ki­jöi­den ym­pä­ri­pyö­re­ät työ­tun­nit ja uu­pu­mis­ris­ki ovat ol­leet jul­ki­nen sa­lai­suus – erään ku­vai­lun mu­kaan ”nor­su mar­mo­ri­lat­ti­al­la” − joka nou­see ajoit­tain esil­le myös jul­ki­suu­des­sa. Oi­keus jak­saa -työ­hy­vin­voin­ti­kam­pan­jaan tul­leet kom­men­tit ker­to­vat, et­tä kam­pan­ja on ter­ve­tul­lut ja odo­tet­tu.

Lue lisää

Dario Alessi on Signor Harvinainen 

Ita­li­a­lai­sen Da­rio Ales­sin oli tar­koi­tus viet­tää Suo­mes­sa vaih­to-opis­ke­lu­vuo­si. Ihas­tu­mi­nen on ve­nyt­tä­nyt vuo­den jo 24 vuo­teen, ja hä­nes­tä on tul­lut poik­keus­ta­paus: asi­a­na­ja­ja­tut­kin­non Suo­mes­sa suo­rit­ta­nut ul­ko­maa­lai­nen.

Lue lisää

Kolumni: Miten huomioit yritys­vas­tuul­li­suuden?

Sa­mal­la, kun asi­a­na­ja­ji­na puo­lus­tam­me ja ak­tii­vi­ses­ti edis­täm­me asi­ak­kai­dem­me oi­keus­tur­vaa sekä ke­hi­täm­me yh­teis­kun­nan oi­keu­so­lo­ja ak­tii­vi­se­na oi­keus­val­ti­o­toi­mi­ja­na, on huo­leh­dit­ta­va, et­tä olem­me osa­na myös yleis­tä vas­tuul­li­suus­ke­hi­tys­tä.

Lue lisää

CCBE edistää asianajajien työtä myös Suomessa

Eu­roo­pan asi­a­na­ja­ja­liit­to­jen neu­vos­to vai­kut­taa muun mu­as­sa EU-sään­te­lyn val­mis­te­lus­sa. Il­man neu­vos­toa mo­net käy­tän­nön asi­at oli­si­vat suo­ma­lai­sel­le­kin asi­a­na­ja­jal­le han­ka­lam­pia.

Lue lisää

Asianajajan päivä: Kello 14.45 käräjäoikeudesta ponnahtaa kauan odotettu sähköposti

Lii­sa Alan­ko piti Ad­vo­kaa­tin pyyn­nös­tä päi­vä­kir­jaa yh­den työ­päi­vän ajan. Lii­sa on kor­vaus­ju­ri­diik­kaan ja va­kuu­tus­lää­ke­tie­tee­seen eri­kois­tu­neen Asi­a­na­jo­toi­mis­to L Le­gal Oy:n osa­kas.

Lue lisää

Asianajajaliitto sai WWF Green Office -merkin

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on saa­nut oi­keu­den käyt­tää WWF Suo­men Green Of­fi­ce -merk­kiä. Ser­ti­fi­kaat­ti on osoi­tus sii­tä, et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­män toi­min­ta vas­taa ul­koi­ses­ti mää­ri­tel­ty­jä kri­tee­re­jä, toi­men­pi­tei­tä to­teu­te­taan vai­kut­ta­vas­ti ja jat­ku­vaan pa­ran­ta­mi­seen on si­tou­dut­tu. WWF Green Of­fi­ce on WWF Suo­men ke­hit­tä­mä ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la or­ga­ni­saa­ti­ot voi­vat pie­nen­tää työ­paik­ko­jen­sa hii­li­ja­lan­jäl­keä ja edis­tää luon­non­va­ro­jen jär­ke­vää käyt­töä.

Lue lisää

Pääkirjoitus 3/2021: Milloin olet viimeksi pitänyt oikeaa lomaa?

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­liit­to on mu­ka­na -kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työs­sä mui­den asi­a­na­ja­ja­liit­to­jen kans­sa sekä maa­il­man­laa­jui­ses­ti IBAn et­tä Eu­roo­pan ta­sol­la CCBE:n pii­ris­sä. Näis­tä ar­ki­päi­vääm­me lä­hem­pä­nä on CCBE, ja sen toi­min­nas­ta ker­ro­taan tar­kem­min täs­sä Ad­vo­kaa­tin nu­me­ros­sa.

Lue lisää

Keissi: Maannousua Pohjanmaalla

Chris­ti­an Näs­man Vaa­sas­ta muis­te­lee mie­leen­pai­nu­vaa ta­paus­ta ural­taan, jos­sa kor­kein oi­keus jal­kau­tui pe­reh­ty­mään Me­ren­kur­kun maan­nou­suun.

Lue lisää

Elina Hirvonen: "Ihmiskaupan uhrien oikeudet eivät toteudu"

Hel­sin­gin Sa­no­mat jul­kai­si huh­ti­kuun lo­pus­sa an­si­ok­kaan ar­tik­ke­lin ih­mis­kau­pan ja sen lä­hi­ri­kos­ten tut­kin­nas­ta Suo­mes­sa.

Lue lisää

Valvontaratkaisuja: Kunniallisuus keskiössä

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan uu­sim­mis­sa rat­kai­suis­sa kä­si­tel­lään täl­lä ker­taa hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa kos­ke­vien oh­jei­den 3.5 koh­dan mu­kais­ta kun­ni­al­li­suut­ta asi­a­na­ja­jan toi­min­nas­sa.

Lue lisää

Kaisa Marttinen haluaa lisätä asianajajien ymmärrystä valvontalautakunnan toiminnasta

Kai­sa Mart­ti­nen aloit­taa val­von­ta­yk­si­kön pääl­li­kön si­jai­suu­den syk­syl­lä 2021. Hän ker­too, et­tä hi­ho­ja on jo kää­rit­ty val­von­ta­lau­ta­kun­nan ja -yk­si­kön toi­min­taa kos­ke­vien lain­sää­dän­nön uu­dis­tus­tar­pei­den kar­toit­ta­mi­sek­si.

Lue lisää

25 vuotta sitten: Valheenpaljastusta ja tuleva presidenttiehdokas

Ad­vo­kaa­tin nu­me­ros­sa 3/1996 pu­hu­tut­ti val­heen­pal­jas­tus­koe ja sen ko­ti­mai­nen ver­sio, muis­ti­jäl­ki­tes­ti, joka oli vie­lä ke­hi­tys­vai­hees­sa.

Lue lisää

Koulutus: Pitkäjänteinen työ jatkuu

Kou­lu­tus­va­li­o­kun­nan uu­si pu­heen­joh­ta­ja Mari Lam­pe­nius nä­kee pit­kän ai­kaa saa­ta­vil­la ole­vat verk­ko­kou­lu­tuk­set ar­vok­kai­na eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le asi­a­na­ja­jil­le.

Lue lisää

Vuoden asianajoassistentti Maarit Virtanen saa virtaa uuden oppimisesta

Vuo­den Asi­a­na­jo­as­sis­ten­tik­si va­lit­tu Maa­rit Vir­ta­nen naut­tii it­sen­sä haas­ta­mi­ses­ta. Uu­sis­ta il­mi­öis­tä pi­tää ol­la kiin­nos­tu­nut, hän sa­noo.

Lue lisää

Kuka saa puhua mediassa?

Po­lii­si voi tie­dot­taa esi­tut­kin­nan ai­ka­na, mut­ta asi­a­na­ja­ja ei usein käy­tän­nös­sä voi. On­ko ri­kos­ten var­hai­nen jul­ki­suus yk­si­puo­lis­ta, ja voi­ko se vai­kut­taa tuo­ma­rei­hin?

Lue lisää

Mika Lahtonen: "Rikoksissa ihmisiä kiinnostaa normaalista poikkeava käytös"

Ali­bi-leh­den lin­ja­na on löy­tää jut­tu­ja, jot­ka kiin­nos­ta­va lu­ki­jaa, pää­toi­mit­ta­ja Mika Lah­to­nen sa­noo. True crime -vil­li­tys­tä hän pi­tää uh­ka­na leh­del­leen.

Lue lisää

Tietosuoja työllistää Yhdysvalloissa

Tie­to­suo­jaan ja tek­no­lo­gi­a­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut asi­a­na­ja­ja Jar­no Van­to ei Yh­dys­val­toi­hin siir­ty­es­sään ar­van­nut, kuin­ka ky­sy­tyl­le alal­le hän pää­tyi. Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt työ­mää­rää en­ti­ses­tään.

Lue lisää

Näin hoidat asiasi joustavasti asiointipalvelussa

Huh­ti­kuun alus­sa käyt­töön otet­tu AS­SI-asi­oin­ti­pal­ve­lu mul­lis­ti asi­a­na­ja­jien yh­tey­den­pi­don Asi­a­na­ja­ja­liit­toon. Pu­he­lin­soit­to­jen, säh­kö­pos­ti­vies­tit­te­lyn ja kir­je­pos­tin si­jaan asi­a­na­ja­jat voi­vat nyt päi­vit­tää tie­to­jaan ja seu­ra­ta asi­an­sa ete­ne­mis­tä tie­to­tur­val­li­ses­sa asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

Lue lisää

Pääkirjoitus 2/2021: Siirrymme sähköiseen asiointiin

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vii­me vuo­sien suu­rin han­ke – sekä ta­lou­del­li­ses­ti et­tä työ­mää­räl­li­ses­ti – on kalk­ki­vii­voil­la. Lii­ton van­ha ja van­ha­nai­kai­nen jä­sen­re­kis­te­ri on kor­vau­tu­nut uu­del­la jär­jes­tö­re­kis­te­ril­lä, joka mah­dol­lis­taa säh­köi­sen asi­oin­nin ja säh­köi­sen asi­oi­den kä­sit­te­lyn. En­sim­mäi­nen vai­he otet­tiin käyt­töön 2019 lo­pul­la ja toi­nen, jo­hon si­säl­tyy säh­köi­nen asi­oin­ti, otet­tiin käyt­töön nyt huh­ti­kuus­sa.

Lue lisää

Asianajajan päivä: Teams-palavereita ja Herra Hakkaraisen etsintää

Ma­ria Pent­ti­lä piti Ad­vo­kaa­tin pyyn­nös­tä päi­vä­kir­jaa yh­den työ­päi­vän ajan. Ma­ria on työ­oi­keu­teen ja lii­ke­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut Asi­a­na­jo­toi­mis­to Roi­hu Oy:n osa­kas.

Lue lisää

Juha Äkräs ensimmäinen ei-juristi asianajotoimiston hallituksessa

Dip­lo­mi-in­si­nöö­ri Juha Äk­räs läh­ti asi­a­na­jo­toi­mis­to Le­xi­an hal­li­tuk­seen, kos­ka kat­soo toi­mi­a­lan elä­vän mie­len­kiin­tois­ta mur­ros­kaut­ta.

Lue lisää

Uusi kuvakirja auttaa lasta käsittelemään vanhemman vankeutta

Vaik­ka läh­tö­ti­lan­teet ovat mil­lai­set ta­han­sa, lap­set kai­paa­vat van­keu­des­sa ole­vaa van­hem­paan­sa ja ovat heis­tä huo­lis­saan, muis­tut­taa Kri­mi­naa­li­huol­lon tu­ki­sää­ti­ön vas­taa­va oh­jaa­ja Noo­ra Ala­nen. Hän teki ai­hees­ta lap­sil­le suun­na­tun ku­va­kir­jan.

Lue lisää

25 vuotta sitten: "Itsetuntemus auttaa jaksamaan"

Ad­vo­kaa­tin nu­me­ros­sa 2/1996 ai­hei­na oli­vat asi­a­na­ja­jien jak­sa­mi­nen ja käy­tös. Asi­a­na­ja­jan pu­keu­tu­mi­nen ei sai­si ol­la räh­jäis­tä, leh­des­sä muis­tu­tet­tiin.

Lue lisää

Matilla on asiaa: Palvelumuotoilua asianajajille

Jo­kai­nen asi­a­na­ja­ja hoi­taa kyl­lä pe­run­kir­joi­tuk­sen, oi­keu­den­käyn­nin tai avi­oeh­to­so­pi­muk­sen. Asia tu­lee hoi­de­tuk­si, mut­ta se ei enää rii­tä. Se, mil­lä ta­val­la tämä kaik­ki ta­pah­tuu, pai­naa yhä enem­män vaa­ka­ku­pis­sa.

Lue lisää

Lisää viestintää valvonnasta

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Ad­vo­kaa­tin uut­ta pals­taa. Ker­rom­me pals­tal­la val­von­ta­lau­ta­kun­nan tuo­reim­mat kuu­lu­mi­set ja esit­te­lem­me poi­min­to­ja uu­sim­mis­ta rat­kai­suis­ta.

Lue lisää

Kattilat jakoon kansainvälisesti

Ul­ko­mail­la asu­vien avi­oe­ro saa­te­taan kä­si­tel­lä pai­kal­lis­ten la­kien mu­kai­ses­ti, vaik­ka kum­pi­kin osa­puo­li oli­si suo­ma­lai­nen, muis­tut­taa Tu­run yli­o­pis­ton oi­keus­tie­teen pro­fes­so­ri Tuu­lik­ki Mik­ko­la.

Lue lisää

Kolumni: Ei taannuta vanhoihin työtapoihin

Kun saam­me asi­a­na­ja­jien jä­se­na­si­oi­ta ja kan­te­lui­ta kos­ke­van asi­oin­nin siir­ret­tyä uu­teen AS­SI-asi­oin­ti­pal­ve­luun, on hyvä het­ki kiin­nit­tää huo­mio myös mui­den työ­ta­po­jen di­gi­ta­li­soin­tiin. Siir­ty­mäs­sä tar­vi­taan op­pi­mi­sen li­säk­si myös asen­ne­muu­tos­ta.

Lue lisää

Tea Hagstedt lukee rakkaudesta ja seikkailuista faaraoiden Egyptissä

Tu­tus­tuin Mika Wal­ta­rin Si­nu­he egyp­ti­läi­seen (1945) mur­ro­si­käi­se­nä, ja teos jät­ti mi­nuun jo sil­loin läh­te­mät­tö­män vai­ku­tuk­sen, Tea Hags­tedt ker­too suo­sik­ki­kir­jas­taan.

Lue lisää

Kaikenlaista kalastelijaa

Vas­taa­mon tie­to­mur­to sai mo­net poh­ti­maan, voi­si­ko sa­man­kal­tai­nen ka­tast­ro­fi ta­pah­tua myös asi­a­na­jo­a­lal­la. Tot­ta kai voi­si, ja sik­si tie­to­tur­vaa on syy­tä yhä pa­ran­taa.

Lue lisää

Liiton uusi pääsihteeri Niko Jakobsson: "Teknologia on mahdollisuus koko alalle"

Asi­a­na­ja­ja­liit­to saa Niko Ja­kobs­so­nis­ta pää­sih­tee­rin, joka on omis­tau­tu­nut di­gi­ta­li­saa­ti­on edis­tä­mi­sel­le ja asi­a­na­ja­jan ase­man puo­lus­ta­mi­sel­le.

Lue lisää

Media-asianajajat tarjoavat oikeaa tietoa

Jenk­ki­sar­jat vää­ris­tä­vät suo­ma­lais­ten kä­si­tyk­siä oi­keu­se­lä­mäs­tä. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton me­dia-asi­a­na­ja­jien Jus­si Iko­sen ja Lii­sa Pel­li­sen teh­tä­vä­nä on tar­jo­ta oi­ke­aa tie­toa kan­sa­lai­sil­le ja me­di­al­le.

Lue lisää

Viikkopalaveri pitää kansainvälisen asianajajaperheen arjen raiteillaan

An­na Kas­sin asi­a­na­ja­ja­per­hees­sä sel­ke­ät vas­tuu­a­luu­et ovat kai­ken pe­rus­ta. Suo­mes­sa työ­e­lä­mä on vä­hem­män hie­rark­kis­ta kuin Tans­kas­sa, mikä hel­pot­taa työ- ja per­he-elä­män yh­teen­so­vit­ta­mis­ta, Kass sa­noo.

Lue lisää

25 vuotta sitten

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Sir­viö ju­lis­ti Ad­vo­kaa­tin en­sim­mäi­ses­sä pää­kir­joi­tuk­ses­sa uu­den ai­ka­kau­den al­ka­neek­si.

Lue lisää

Liiton palveluyksikön uusi johtaja pääsee suoraan työn touhuun

Ris­to Ruus­ka aloit­ti teh­tä­väs­sään tam­mi­kuus­sa. Hän lu­paa, et­tä jä­se­niä oh­jeis­te­taan huo­lel­li­ses­ti uu­den jär­jes­tö­re­kis­te­rin käyt­töön.

Lue lisää

Pääkirjoitus 1/2021: Advokaatin juhlavuosi

Olem­me aloit­ta­mas­sa lii­ton pii­ris­sä kol­mat­ta juh­la­vuot­ta. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta vie­tet­tiin 2019, De­fen­sor Le­gi­sin 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta 2020 ja tänä vuon­na juh­lim­me 25-vuo­ti­as­ta Ad­vo­kaat­tia. Vaik­ka Ad­vo­kaat­ti on mui­hin juh­li­joi­him­me ver­rat­tu­na nuo­ri, sen pe­rus­ta­mi­nen ker­too li­sään­ty­nees­tä vies­tin­nän tar­pees­ta.

Lue lisää

Asianajajaliiton järjestelmäuudistus valmistumassa

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton säh­köi­siä pal­ve­lui­ta on ke­hi­tet­ty mää­rä­tie­toi­ses­ti vii­me vuo­si­na. Lii­ton IT- ja ke­hit­tä­mi­sa­si­an­tun­ti­ja Eric Puch­ner ker­too, et­tä tu­le­van ke­vään ai­ka­na jä­se­net tu­le­vat ha­vait­se­maan jär­jes­tel­mis­sä mer­kit­tä­viä pa­ran­nuk­sia.

Lue lisää

Elina Hirvonen: "Maalittaminen pyrkii murentamaan oikeusvaltion perustaa"

Huo­rit­te­lua. Rais­kau­suh­kauk­sia. Tap­pouh­kauk­sia. Las­ten hen­ki­lö­tie­to­jen sel­vit­tä­mis­tä ja lap­siin koh­dis­tu­via uh­kauk­sia. Uh­kauk­sia, jot­ka ei­vät jää vain so­si­aa­li­seen me­di­aan, vaan jot­ka tuo­daan ko­ti­o­vel­le. Muun mu­as­sa sitä tar­koit­taa tuo­ma­rei­hin, syyt­tä­jiin ja jois­sain ta­pauk­sis­sa myös asi­a­na­ja­jiin koh­dis­tu­va maa­lit­ta­mi­nen.

Lue lisää

Toimis­to­tar­kas­tukset perustuvat vastedes riskiarvioon

En­si­tar­kas­tuk­set suo­ri­te­taan jat­kos­sa kai­kil­le uu­sil­le toi­mis­toil­le. Uu­den mal­lin mu­kai­set tar­kas­tuk­set on tar­koi­tus aloit­taa al­ku­syk­sys­tä.

Lue lisää

Koulutus: Tiukkaa asiaa työsuhteista

Työ­suh­teen päät­tä­mi­nen ali­suo­riu­tu­mi­sen pe­rus­teel­la on pit­kä tie, sa­noo lii­ton kurs­sil­la ai­hees­ta kou­lut­ta­va asi­a­na­ja­ja Mari Moh­sen.

Lue lisää

Etätyö kuormittaa yksilöllisesti

Nuo­ret ju­ris­tit ovat kär­si­neet etä­työn yleis­ty­mi­ses­tä ko­ke­neem­pia enem­män, sa­noo asi­a­na­ja­jien työ­mo­ti­vaa­ti­oon pe­reh­ty­nyt yrit­tä­jä Satu Lap­pa­lai­nen.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Marjo Valtonen lähtee mielikuvamatkalle Julia Robertsin kanssa

Kos­ka mei­dän asi­a­na­ja­jien työ on niin asi­a­pi­tois­ta, elo­ku­van pi­tää viih­dyt­tää. Eat Pray Love -elo­ku­va ku­vaa nais­ta elä­mään­sä et­si­mäs­sä. Pi­dän elo­ku­vas­ta sen yk­sin­ker­tai­sen sa­no­man vuok­si. Elä­mäs­tä ei tar­vit­se teh­dä lii­an mo­ni­mut­kais­ta, vaan voi kes­kit­tyä olen­nai­seen.

Lue lisää

Juhlimme merkkipäivää työn merkeissä

”Osaa­va, mo­ni­puo­li­nen, mo­net lan­gat yk­sis­sä kä­sis­sä, ei pel­kää haas­tei­ta, nuo­ri mut­ta mo­ni­puo­li­ses­ti jo koke­mus­ta omaa­va, ys­tä­väl­li­nen mut­ta jä­mäk­kä, jous­ta­va mut­ta mää­rä­tie­toi­nen, ja­lat maan pin­nal­la vi­si­oi­va ilo­pil­le­ri…”

Lue lisää

Selkeä perustehtävä viitoittaa Asianajajaliiton tietä

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tuk­sen jä­se­net, vara­jä­se­net ja toi­mi­va joh­to ko­koon­tui­vat vii­me elo­kuus­sa stra­te­gi­a­ko­kouk­seen hy­vin oleel­lis­ten pe­rus­ky­sy­mys­ten ää­rel­le. Mikä on Asi­a­na­ja­ja­lii­ton tär­kein teh­tä­vä? Mitä eri roo­le­ja sil­lä on? Mi­ten se voi par­hai­ten tu­kea alan toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä ja hou­kut­te­le­vuut­ta?

Lue lisää

Tuokiokuva: Avointa keskustelua alasta

Asi­a­na­ja­jat Mark­ku Fred­man ja Jo­han­na Ran­ta­nen kes­kus­te­li­vat asi­a­na­jo­a­lan ny­ky­ti­las­ta ja tu­le­vai­suu­den nä­ky­mis­tä toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­sen joh­dol­la Asi­a­na­jo­vuo­den avaus -ta­pah­tu­mas­sa tam­mi­kuus­sa. Kes­kus­te­lus­sa ei kaih­det­tu vai­kei­ta­kaan ai­hei­ta, vaan osan­sa sai­vat niin alan työ­kult­tuu­ri kuin val­mis­teil­la ole­va sään­te­ly­uu­dis­tus. Ta­pah­tu­ma on kat­sot­ta­vis­sa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton net­ti­si­vuil­la al­ku­vuo­den ajan.

Lue lisää

Suman purku edessä

Ko­ro­nak­rii­si ruuh­kaut­ti yli­työl­lis­tet­ty­jä tuo­mi­ois­tui­mia en­ti­ses­tään. Ruuh­kien pur­kuun me­nee  ai­na­kin kak­si vuot­ta – ja se­kin vaa­tii li­sää re­surs­se­ja.

Lue lisää

Sananvapauden vartija

Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro Hy­vö­nen pi­tää sa­nan­va­pau­den vaa­li­mis­ta tär­ke­ä­nä myös näi­nä ai­koi­na, jol­loin vi­ha­pu­het­ta ja maa­lit­ta­mis­ta pi­täi­si suit­sia.

Lue lisää

Koulutustarjonta menee verkkoon ja monipuolistuu

Asi­a­na­ja­ja­liit­to jul­kai­si lo­ka­kuus­sa mer­kit­tä­vän uu­dis­tuk­sen kou­lu­tus­tar­jon­taan­sa. Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­an kou­lu­tus­kon­sep­ti tar­jo­aa asi­a­na­ja­jil­le mah­dol­li­suu­den mo­ni­puo­li­seen kou­lut­tau­tu­mi­seen lä­hi­kou­lu­tus­ten ja we­bi­naa­rien li­säk­si nyt myös ver­kos­sa, ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. 

Lue lisää

Vain muutos on pysyvää

Mi­ten mon­ta ker­taa ot­si­kon to­te­a­mus on­kaan osoit­tau­tu­nut to­dek­si. Elä­mä on enem­män­kin jat­ku­va muu­tos­ten sar­ja kuin staat­ti­nen py­sy­vä olo­ti­la. Muu­tos­vai­heet vaa­ti­vat työ­tä, mut­ta on­nek­si ne he­rät­te­le­vät ja an­ta­vat meil­le sa­mal­la mah­dol­li­suu­den kat­soa asi­oi­ta uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta. 

Lue lisää

Ilmainen koulutus tietoturvasta

Psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­moon koh­dis­tu­nut tie­to­mur­to on tuo­nut yri­tys­ten tie­to­tur­van ta­son suu­ren­nus­la­sin al­le. Asi­a­na­ja­ja­liit­to on rää­tä­löi­nyt asi­a­na­ja­jil­le kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa käy­dään läpi asi­a­na­ja­jia vel­voit­ta­vat tie­to­tur­va­oh­jeet käy­tän­nöl­li­ses­ti asi­a­na­ja­jan sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus ja asi­a­na­jo­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen huo­mi­oi­den. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi myös asi­a­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mis­tä kos­ke­vat oh­jeet. Kou­lu­tus tar­jo­taan asi­a­na­ja­jil­le il­mai­sek­si.

Lue lisää

Ne bis in idem

Sep­pä tar­vit­see ah­jon, ala­si­men, va­sa­roi­ta ja meis­te­jä. Au­to­teh­taas­sa tuo­tan­to on ra­ken­net­tu ro­bot­tien va­raan. Asi­a­na­ja­jat pär­jää­vät tie­to­ko­neel­la. 

Lue lisää

Suomi rikkoi ihmisoi­keus­so­pimusta Kauhajoen tapauksessa

Kou­lu­am­pu­jan uh­rien omais­ten va­li­tus val­ti­o­ta vas­taan sai pää­tök­sen kah­dek­san vuo­den odot­te­lun jäl­keen.

Lue lisää

Perustehtävä kirkastettu

Asi­a­na­ja­ja­kun­nal­la on pit­kään ol­lut sel­vä vi­sio ja mis­sio, ja asi­a­na­ja­jien pe­ru­sar­vois­sa ki­tey­te­tään eri­no­mai­ses­ti se, mil­lä ta­val­la asi­a­na­ja­jien am­mat­tia tu­lee har­joit­taa eet­ti­ses­ti oi­kein. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pe­rus­teh­tä­vä on kui­ten­kin ol­lut vä­lil­lä epä­sel­vä ja sik­si sitä ryh­dyt­tiin lii­tos­sa kir­kas­ta­maan. Poh­din­to­jen tu­lok­se­na tii­vis­tim­me, et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teh­tä­vä on yl­lä­pi­tää, ke­hit­tää ja tuo­da esil­le asi­a­na­ja­ja­kun­nan luo­tet­ta­vuut­ta, am­mat­ti­tai­toa ja ar­vos­tus­ta. Lii­ton pe­rus­teh­tä­vää hoi­taa lii­ton toi­mis­ton asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio.

Lue lisää

Lisää keskustelua yritysvastuusta!

Hel­sin­gis­sä pe­rus­tet­tiin syys­kuus­sa Yri­tys­vas­tuu­oi­keu­den yh­dis­tys, jon­ka ta­voit­tee­na on li­sä­tä kes­kus­te­lua ja tie­toi­suut­ta yri­tys­vas­tuus­ta.

Lue lisää

Palaamme käräjäkiville − tulethan mukaan!

Asi­a­na­jo­vuo­si ava­taan vir­tu­aa­li­ses­ti Pa­luu kä­rä­jä­ki­vil­le -ta­pah­tu­mas­sa 15.1.2021. Pal­kit­tu toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­nen toi­mii yh­te­nä ta­pah­tu­man juon­ta­jis­ta.

Lue lisää

Pysähdy ja ohjeista

Au­tis­mi­sää­ti­ön pro­jek­ti­pääl­lik­kö San­na Kara toi­voo asi­a­na­ja­jil­ta sel­ke­ää ky­sy­myk­se­na­set­te­lua ja oh­jeis­tus­ta au­tis­mi­kir­jon ja ADHD-hen­ki­löi­tä koh­da­tes­sa.

Lue lisää

Hyvä sovittelija kuuntelee

So­vit­te­lu­tai­dois­ta on hyö­tyä myös asi­a­na­jo­maa­il­man ul­ko­puo­lel­la, sa­noo so­vit­te­lu­kurs­seil­la  kou­lut­ta­va asi­a­na­ja­ja Jo­han­na Flythst­röm.

Lue lisää

Toimisto neljällä pyörällä

Vi­si­on­Law-asi­a­na­jo­toi­mis­ton liik­ku­va La­ki­tu­pa-au­to me­nee sin­ne, mis­sä asi­ak­kaat ovat. Kuo­pi­on kirk­ko­puis­tos­sa ih­mi­siä ta­van­nut asi­a­na­ja­ja Jus­si Pir­ho­nen us­koo, et­tä ny­ky­ai­kai­sen asi­a­na­jo­toi­mis­ton tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia ovat ys­tä­väl­li­nen asi­a­kas­pal­ve­lu, kat­ta­vat etä­pal­ve­lut, uu­den tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­nen sekä ma­ta­la kyn­nys la­ki­mie­hen koh­taa­mi­seen.

Lue lisää

Asianajaja Kirsi Åkerlund kisaamassa Malmössä vuonna 2017.

Asianajaja Kirsi Åkerlund kisaamassa Malmössä vuonna 2017.

Kirsi Åkerlund: Luistelukisasta maratonille

”Har­ras­tin lap­se­na tai­to­luis­te­lua, mut­ta opis­ke­lu­ai­koi­na har­ras­tuk­seen tuli pit­kä tau­ko. Vuon­na 1999 eräs ai­kai­sem­pi luis­te­lu­ka­ve­ri­ni hou­kut­te­li mi­nut ko­kei­le­maan muo­dos­tel­ma­luis­te­lua ai­kuis­ten sar­jas­sa. In­nos­tuin ko­vas­ti ja olin lo­pul­ta mu­ka­na es­poo­lai­ses­sa Sha­dows-jouk­ku­ees­sa 13 vuo­den ajan. Sen jäl­keen pa­la­sin vie­lä tau­on jäl­keen toi­seen jouk­ku­ee­seen, Team An­ti­qu­een, pa­rik­si vuo­dek­si.

Lue lisää

Uusia luottamushenkilöitä valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus on syys­kuus­sa va­lin­nut jä­se­net lii­ton va­li­o­kun­tiin ja asi­an­tun­ti­ja­ryh­miin toi­mi­kau­del­le 1.10.2020–30.9.2022. Haku luot­ta­mus­teh­tä­viin käyn­nis­tyi ke­sä­kuus­sa ja ha­ke­muk­sia saa­tiin lä­hes kak­si­sa­taa.

Lue lisää

Tuntematon asianajaja

Kal­lis, mut­ta vält­tä­mä­tön. Näin voi­si tii­vis­tää suu­ren ylei­sön mie­li­ku­vat asi­a­na­ja­jis­ta. Ky­se­ly­tut­ki­mus pal­jas­ti, et­tä tie­to asi­a­na­ja­jien ja mui­den ju­ris­tien eros­ta on edel­leen vä­häis­tä ja et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teh­tä­viä ei tun­ne­ta. Asi­a­na­ja­jia pi­det­tiin kui­ten­kin tär­kei­nä oi­keus­val­ti­on ja yh­teis­kun­nan toi­min­nal­le.

Lue lisää

Inhimillisyyttä alalle

Dot­ti­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jo­han­na Ran­ta­nen sa­noo, et­tä asi­a­na­ja­jan ei tar­vit­se ol­la per­soo­na­ton ki­vi­kas­vo. Ju­ri­di­sen neu­von voi muo­toil­la niin, et­tä ih­mi­set ym­mär­tä­vät sen.

Lue lisää

Riita poikki

So­vit­te­lu ja vä­li­mies­me­net­te­ly ovat no­pei­ta, kus­tan­nus­te­hok­kai­ta ja hil­jai­sia ta­po­ja rii­ta-asi­oi­den rat­kai­suun, mut­ta nii­tä hyö­dyn­ne­tään tar­peet­to­man vä­hän. Asi­a­na­ja­ja Ant­ti Pulk­ki­nen us­koo, et­tä kult­tuu­rin muu­tos tu­lee ”purs­kaut­ta­maan ket­sup­pi­pul­lon”.

Lue lisää

Haavoittuvimpien oikeus

”Olen ta­van­nut kym­me­niä ih­mi­siä, jot­ka ku­vit­te­le­vat ju­ris­tin­sa ole­van nai­nen, vaik­ka oi­ke­as­ti ky­sees­sä on mies. He us­ko­vat kes­kus­tel­leen­sa asi­a­na­ja­jan­sa kans­sa, vaik­ka kes­kus­te­lu­kump­pa­ni on ol­lut esi­mer­kik­si la­ki­toi­mis­ton sih­tee­ri tai tulk­ki.” Näin ker­toi suo­ma­lai­nen ih­mi­soi­keu­sak­ti­vis­ti, joka on ol­lut mu­ka­na sel­vit­tä­mäs­sä noin kah­ta­sa­taa tur­va­paik­kap­ro­ses­sia. Jou­kos­sa on hät­käh­dyt­tä­viä ta­pauk­sia.

Lue lisää

Kokiko päämiehesi vääryyttä? Muista prosessiavustus!

On­ko oi­keus­jär­jes­tel­mäs­sä va­lu­vi­ka? La­ki­py­kä­lä on koh­tuu­ton? On­ko vi­ra­no­mais­me­net­te­lys­sä ol­lut vi­kaa, mut­ta pää­mies on va­ra­ton ei­kä saa oi­keu­sa­pua?

Lue lisää

Moniäänisyyttä hallitukseen

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus sai ke­sä­kuus­sa usei­ta uu­sia jä­se­niä. Ou­lu­lai­nen Juha Ryy­nä­nen ja jy­väs­ky­lä­läi­nen Eli­na Saa­ri tuo­vat alu­eel­lis­ta ään­tä pää­tök­sen­te­koon.

Lue lisää

Strategiaamme kirkastettava

En­sim­mäi­set kuu­kau­te­ni Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na ovat ol­leet hy­vin eri­lai­sia kuin ai­kai­sem­mil­la pu­heen­joh­ta­jil­la. Lii­ton omia ja mui­den jär­jes­tä­miä ta­pah­tu­mia on jou­dut­tu pe­ru­maan, ei­kä var­muut­ta sii­tä, mil­loin ti­lan­ne nor­ma­li­soi­tuu, ole.

Lue lisää

Tienviittoja lakitermien viidakkoon

Ku­ten ylei­ses­ti tie­de­tään, oi­keu­den­hoi­don alal­la vi­li­see ter­me­jä, joi­den mer­ki­tys­tä har­va ym­mär­tää. Oi­keus­rat­taat tu­tuk­si -kam­pan­jal­la Asi­a­na­ja­ja­liit­to ha­lu­aa li­sä­tä ym­mär­rys­tä oi­keu­den­hoi­don alan kes­kei­sim­mäs­tä sa­nas­tos­ta. Lis­ta si­säl­tää am­mat­ti­ni­mik­kei­tä, or­ga­ni­saa­ti­oi­ta, pro­ses­se­ja ja mui­ta oi­keu­den­hoi­toon liit­ty­viä ter­me­jä. 

Lue lisää

Uusia lääkkeitä krooniseen tautiin

Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­to twiit­ta­si elo­kuus­sa, et­tä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si kes­key­tet­ty­jen ri­ko­sa­si­oi­den mää­rät las­ke­vat edel­leen. Tä­män vuo­den huh­ti­kuus­sa nel­jän ja puo­len tu­han­nen kes­key­tet­ty­jen ri­ko­sa­si­oi­den lu­ku­mää­rä nou­si ke­sä­kuus­sa yli kuu­teen­tu­han­teen, ja mää­rä oli elo­kuun lop­pu­puo­lel­la las­ke­nut noin vii­teen­tu­han­teen. 

Lue lisää

Vähemmän paperia ja pienempi hiilijalanjälki

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on aloit­ta­nut Green Of­fi­ce -työn. Green Of­fi­ce on WWF:n ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä, joka oh­jaa pie­nen­tä­mään ener­gi­an ja ma­te­ri­aa­lin ku­lu­tus­ta työ­pai­koil­la.

Lue lisää

Eettinen penkkiurheilija

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton eet­ti­sen va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Han­nu Kal­kas muis­tut­taa, et­tä kaik­ki te­ke­vät vir­hei­tä.

Lue lisää

Kerro kerro kuvastin

Mie­li­ku­va­tut­ki­muk­sen mu­kaan asi­a­na­ja­jis­ta tu­lee en­sim­mäi­se­nä mie­leen kor­ke­at kus­tan­nuk­set. Työ­tä siis riit­tää esi­mer­kik­si sen var­mis­ta­mi­sek­si, et­tä ih­mi­set tie­tä­vät, mis­tä asi­a­na­ja­jan palk­kio muo­dos­tuu.

Lue lisää

Asianajaja Jukka Rahikkala (vas.) ja Advo MC tauolla Liettuassa kesällä 2018.

Asianajaja Jukka Rahikkala (vas.) ja Advo MC tauolla Liettuassa kesällä 2018.

Jukka Rahikkala: Kahdella pyörällä Venetsiaan

”Moot­to­ri­pyö­räi­ly­har­ras­tuk­se­ni al­koi ta­val­laan jo kou­lu­poi­ka­na, kun sain lai­na­ta ka­ve­rin mo­poa. Ihas­tuin heti aja­mi­sen tun­nel­maan. Sama tun­nel­ma on säi­ly­nyt, vaik­ka kul­ku­pe­lit ovat myö­hem­min pa­ran­tu­neet.

Lue lisää