JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Matias Koljonen

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Kuva Ma­ti­as Kol­jo­nen

Empaattisen kuuntelun taito palkittiin

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Kat­ri Mä­ki­sel­lä työs­ken­te­le­vä
Hil­la Pu­hak­ka va­lit­tiin Vuo­den Asi­a­na­jo­as­sis­ten­tik­si.

Osaa­va asi­a­na­jo­as­sis­tent­ti on sel­kä­ran­ka, jo­hon asi­a­na­jo­toi­mis­to voi tur­val­li­ses­ti no­jau­tua. As­sis­ten­tin työn mer­ki­tyk­ses­tä ker­too Hil­la Pu­ha­kan toi­men­ku­van laa­juus.

– Toi­men­ku­vaa on pik­kui­sen han­ka­la mää­ri­tel­lä, kun se vaih­te­lee päi­vit­täin, Pu­hak­ka nau­rah­taa.

– Ai­ka pal­jon on asi­a­kas­pal­ve­lu­työ­tä sel­lais­ten hen­ki­löi­den kans­sa, jot­ka ovat usein haas­ta­vas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa. Sii­nä täy­tyy ol­la hyvä ja em­paat­ti­nen­kin kuun­te­li­ja, mut­ta myös am­mat­ti­tai­toi­nen neu­vo­ja, jot­ta osaa ker­toa, mi­ten esi­mer­kik­si pro­ses­sit ete­ne­vät vaik­ka­pa ri­ko­sa­si­as­sa vas­taa­ja­na ole­van asi­ak­kaan kan­til­ta.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to huo­mi­oi Pu­ha­kan, kos­ka tämä on ”em­paat­ti­nen, läm­min ja vä­li­tön ja tu­lee sik­si toi­meen eri­tyi­sen hy­vin vai­keis­sa ti­lan­teis­sa ole­vien asi­ak­kai­den kans­sa. Hän tart­tuu teh­tä­vään kuin teh­tä­vään en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti ja asi­ak­kaan etua kun­ni­oit­ta­en.”

– Olen tun­nus­tuk­ses­ta to­del­la otet­tu. Ja mah­ta­vaa on se­kin, et­tä pal­kin­to tuli tän­ne Ou­luun, kun kä­si­tyk­se­ni mu­kaan va­lin­ta on ai­ka usein men­nyt pää­kau­pun­ki­seu­dul­la työs­ken­te­le­väl­le, Pu­hak­ka hy­myi­lee.

Kai­nuus­sa Hy­ryn­sal­mel­la syn­ty­nyt ja Ete­lä-Kar­ja­lan Sim­pe­leel­lä kas­va­nut Pu­hak­ka on työs­ken­nel­lyt Kat­ri Mä­ki­sel­lä rei­lut nel­jä vuot­ta. Hän on ol­lut vah­vas­ti mu­ka­na toi­mis­ton kas­vus­sa.

– Mi­nun ja toi­sen asi­a­na­jo­as­sis­tent­tim­me An­ni Ris­ti­mel­lan tär­keim­piä teh­tä­viä on asi­a­kas­pal­ve­lun li­säk­si jo­ka­päi­väi­nen as­sis­ten­tin työ, yh­tey­den­pi­do si­dos­ryh­mien kans­sa ja ka­len­te­rin hal­lin­ta, jot­ta asi­a­na­ja­jien työ on mah­dol­li­sim­man su­ju­vaa, ja he saa­vat kes­kit­tyä var­si­nai­seen työ­hön­sä.

Tär­keä osa asi­ak­kai­den kans­sa kom­mu­ni­koin­tia on luo­tet­ta­van ja luot­ta­muk­sel­li­sen ku­van an­ta­mi­nen. Pie­nel­tä­kin tun­tu­va yk­si­tyis­koh­ta voi asi­ak­kaan mie­les­sä ol­la hy­vin mer­ki­tyk­sel­li­nen.

Pu­hak­ka muis­te­lee ta­paus­ta, jos­sa elin­kau­ti­sen van­keus­tuo­mi­on saa­neen asi­ak­kaan koi­ria uh­ka­si lo­pet­ta­mi­nen, jos niil­le ei löy­tyi­si uut­ta ko­tia. Yh­des­sä suur­lä­he­tys­tön kans­sa koi­rat saa­tiin pa­lau­tet­tua asi­ak­kaan ko­ti­maa­han al­ku­pe­räi­sel­le kas­vat­ta­jal­le.

– Koi­rat oli­vat asi­ak­kaal­le hy­vin tär­kei­tä ja olin it­se­kin eläin­rak­kaa­na ih­mi­se­nä on­nel­li­nen ja lii­kut­tu­nut sii­tä, et­tä koi­rat pää­si­vät lop­pu­e­lä­mäk­seen hy­vään ko­tiin.