JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Pääkirjoitus 5/2021: Työelämä muuttuu – tarvitaanko muutoksia sääntelyyn?

Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa käy­dään par­hail­laan kes­kus­te­lua asi­a­na­jo­a­lan sään­te­lyn muu­tos­tar­peis­ta. Val­tuus­kun­ta kä­sit­te­li yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­saan 29.10.2021 hal­li­tuk­sen esi­tys­tä sään­te­lyn uu­dis­ta­mi­sek­si. Sään­te­ly­uu­dis­tus ei ole ti­pah­ta­nut kes­kus­te­luun tai­vaal­ta, vaan se on pit­kän työn ja poh­din­nan tu­los.

Vuo­den 2016 lo­pus­sa hal­li­tus aset­ti tu­le­vai­suus­työ­ryh­män, jota mi­nul­la oli ilo joh­taa. Työ­ryh­män teh­tä­vä­nä oli kat­soa muut­tu­vaa maa­il­maa ja työ­e­lä­mää laa­ti­kon ul­ko­puo­lel­ta ja he­li­kop­te­ri­pers­pek­tii­vis­tä. Työ­ryh­mä ko­koon­tui kak­si­tois­ta ker­taa, kuun­te­li alan ul­ko­puo­lis­ten asi­an­tun­ti­joi­den nä­ke­myk­siä, kävi yri­tys­vie­rai­luil­la, osal­lis­tui ta­pah­tu­miin ja pe­reh­tyi kir­jal­li­seen ai­neis­toon. Tu­le­vai­suus­työ­ryh­mä an­toi lop­pu­ra­port­tin­sa val­tuus­kun­nan ke­sä­ko­kouk­ses­sa Tam­pe­reel­la 2018. Lop­pu­ra­por­tis­sa nos­tet­tiin esil­le muun mu­as­sa di­gi­taa­li­set muu­tok­set ja free­lan­ce-työs­ken­te­lyn li­sään­ty­mi­nen. Em­me tuol­loin tien­neet, et­tä pan­de­mia no­peut­taa di­gi­taa­lis­ta mur­ros­ta enem­män kuin meis­tä ku­kaan osa­si aja­tel­la. Muu­tos ei ta­pah­du jos­sain tu­le­vai­suu­des­sa, vaan se on kä­sil­lä täs­sä ja nyt.

Seu­raa­va as­kel oli sään­te­ly­työ­ryh­män pe­rus­ta­mi­nen vuon­na 2018. Sen teh­tä­vä­nä oli ar­vi­oi­da, on­ko sään­te­lys­säm­me sel­lais­ta, joka vaa­ti­si uu­dis­ta­mis­ta muut­tu­van työ­e­lä­män nä­kö­kul­mas­ta. Sään­te­ly­työ­ryh­mä an­toi lop­pu­ra­port­tin­sa 2019, jos­ta hal­li­tus on työs­tä­nyt oman esi­tyk­sen­sä.

Asi­an ym­pä­ril­lä on käy­ty pal­jon var­sin tun­ne­pi­tois­ta kes­kus­te­lua. Mie­les­tä­ni mi­kään asia ei saa ol­la niin pyhä, et­tei sitä voi­tai­si tar­kas­tel­la avoi­mes­ti. Ku­kaan ei ole pa­kot­ta­mas­sa muu­tok­siin. Ei myös­kään ole mi­tään ryh­mit­ty­mää, joka oli­si muu­tok­sis­ta yk­si­mie­li­nen, kos­ka asi­ois­ta voi pe­rus­tel­lus­ti ol­la eri miel­tä. Sekä muu­tos­ten puo­les­ta et­tä nii­tä vas­taan löy­tyy mie­li­pi­tei­tä toi­mis­ton koos­ta, maan­tie­teel­li­ses­tä si­jain­nis­ta, prak­tii­kan la­jis­ta, su­ku­puo­les­ta tai ikä­ryh­mäs­tä riip­pu­mat­ta.

On tär­ke­ää py­säh­tyä poh­ti­maan sitä, mikä on sään­te­lym­me ydin­tä, jos­ta em­me luo­vu. On yh­tä tär­ke­ää ar­vi­oi­da myös, mil­le sään­te­lyl­le ei ole enää pe­rus­tei­ta ja mikä ra­joit­taa asi­a­na­ja­jien mah­dol­li­suut­ta oman pe­rus­teh­tä­vän­sä par­haa­seen mah­dol­li­seen hoi­ta­mi­seen. Hyvä asi­a­na­ja­ja­ta­pa hei­jas­te­lee kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vaa asi­a­na­ja­ja­kun­nan yh­teis­tä nä­ke­mys­tä. Muu­tok­sia on teh­ty en­nen­kin, kun ai­ka on sitä vaa­ti­nut. Se­kin on ok, jos mi­tään ei muu­te­ta, kos­ka sil­loin tämä kes­kus­te­lu jää kui­ten­kin tu­le­vien asi­a­na­ja­jien poh­din­nan pe­rus­tak­si. Kes­kus­te­lul­la kun on ai­na ar­vo, ja on­nek­si sitä ar­voa asi­a­na­ja­ja­kun­nas­sam­me hie­nos­ti vaa­li­taan.

HAN­NA RÄI­HÄ-MÄN­TY­HAR­JU
ASI­A­NA­JA­JA­LII­TON PU­HEEN­JOH­TA­JA

Ar­bets­li­vet fö­ränd­ras – be­hövs det änd­rin­gar i reg­ler­na?

Inom Ad­vo­kat­för­bun­det förs som bäst en dis­kus­si­on om be­ho­vet av att re­for­me­ra reg­ler­na inom ad­vo­katb­ransc­hen. De­le­ga­ti­o­nen be­hand­la­de vid sitt ext­ra möte 29.10.2021 sty­rel­sens förs­lag om att re­for­me­ra reg­ler­na.

Det har förts mån­ga re­la­tivt käns­lo­mäs­si­ga dis­kus­si­o­ner kring frå­gan. Jag an­ser att in­gen­ting får vara så he­ligt att det in­te kan dis­ku­te­ras öp­pet. In­gen tvin­gar oss att göra re­for­mer. Det fin­ns in­te hel­ler nå­gon grupp som skul­le vara enig om re­for­mer­na, ef­ter­som man på mo­ti­ve­ra­de grun­der kan ha oli­ka åsik­ter i ären­det. Det fin­ns de som är för re­for­mer och de som mot­sät­ter sig re­for­mer, obe­ro­en­de av by­råns stor­lek, ge­og­ra­fis­ka läge, typ av prak­tik, kön el­ler ål­dersg­rupp.

Det är vik­tigt att stan­na upp och fun­de­ra över vad som är kär­nan i våra reg­ler, som vi in­te avs­tår if­rån. Det är lika vik­tigt att be­dö­ma vil­ka reg­ler som in­te läng­re är mo­ti­ve­ra­de och vad som beg­rän­sar ­ad­vo­ka­ter­nas möj­lig­he­ter att sköta sina grund­läg­gan­de up­p­gif­ter på bäs­ta möj­li­ga sätt.

De väg­le­dan­de reg­ler­na om god ad­vo­kat­sed åters­peg­lar den gäl­lan­de ge­men­sam­ma sy­nen hos ad­vo­kat­kå­ren. Re­for­mer har gjorts ti­di­ga­re, när ti­den har krävt det. Det är ock­så okay, om in­gen­ting re­for­me­ras, för då kom­mer den här de­bat­ten än­då att ut­gö­ra en grund för de fram­ti­da ad­vo­ka­ter­nas fun­de­rin­gar. Dis­kus­si­o­ner har al­l­tid ett vär­de, och lyck­ligt­vis vär­nar vår ad­vo­kat­kår den­na vär­de­ring på ett fint sätt.