JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Teks­ti Kir­si Hy­tö­nen // Ku­vat Jere Alén

Keltamusta sydän sykkii juridiikalle

Asi­a­na­ja­ja Mat­ti Rei­ni­kai­ses­sa syt­tyi palo jal­ka­pal­loon jo lap­se­na. Kuo­pi­on pal­lo­seu­ra KuP­Sin kas­va­til­la on ny­ky­ään käy­tös­sään kuu­si paik­kaa seu­ran ko­ti­kat­so­mos­sa. Niil­lä is­tuu jo kol­me su­ku­pol­vea.

Mat­ti Rei­ni­kai­sen eri­koi­sa­la on ur­hei­luo­i­keus, ei­kä ­ih­me­kään sil­lä jal­ka­pal­lo­har­ras­tus tuli hä­nel­le jo ko­din pe­rin­tö­nä. Isä oli ak­tii­vi­nen ur­hei­lu­mies ja kuu­lui sil­loi­sen Ko­pa­rei­den joh­to­kun­taan.

– Olen pe­lan­nut Kuo­pi­on Pal­lo­seu­ras­sa nap­pu­la­ta­sol­ta as­ti. Olin ju­ni­o­ri­na mu­ka­na pe­laa­mas­sa Suo­men mes­ta­ruuk­si­a­kin. Jos­sain vai­hees­sa ka­ve­rit ­sit­ten to­te­si­vat, et­tä olen pe­laa­ja­na hi­das mut­ta kan­kea, ­Rei­ni­kai­nen nau­res­ke­lee.

Hän eh­ti kui­ten­kin har­joi­tel­la yh­den kau­den le­gen­daa­ri­sen hyök­kää­jän Ola­vi Ris­sa­sen, oman ai­kan­sa ­Tee­mu Pu­kin kans­sa. Sit­ten opin­not Tu­run oi­keus­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa vei­vät mu­ka­naan.

En­sim­mäi­nen työ­paik­ka oli sil­loi­sen Ke­hi­ty­sa­lue­ra­has­ton, ny­kyi­sen Fin­n­ve­ran pää­kont­to­ris­sa Kuo­pi­os­sa. Siel­tä Rei­ni­kai­nen siir­tyi asi­a­na­jo­toi­mis­toon. Ny­kyi­ses­sä työ­pai­kas­saan asi­a­na­jo­toi­mis­to Ko­la­ri & Co:ssa hän on työs­ken­nel­lyt osak­kaa­na vuo­des­ta 1996.

Jalkapallo kulkee mukana

Vaik­ka Rei­ni­kai­ses­ta ei tul­lut am­mat­ti­lais­pe­laa­jaa, jal­ka­pal­lo on yhä tii­viis­ti mu­ka­na hä­nen elä­mäs­sään. Hän hoi­taa ur­hei­luo­i­keu­den pii­riin kuu­lu­via ­asi­oi­ta sekä työs­sä et­tä va­paa-ai­ka­naan. Hän on mu­ka­na ­Suo­men Pal­lo­lii­ton va­li­tus­lau­ta­kun­nas­sa, Suo­men Ur­hei­luo­i­keu­syh­dis­tyk­ses­sä sekä ko­ti­seu­ran­sa KuP­Sin hal­li­tuk­ses­sa.

Rei­ni­kai­nen on ol­lut Pal­lo­lii­ton va­li­tus­lau­ta­kun­nan jä­sen jo vuo­des­ta 2007. Hän ku­vaa lau­ta­kun­taa erään­lai­sek­si ur­hei­lun ho­vi­oi­keu­dek­si. Siel­lä kä­si­tel­lään ­ku­rin­pi­toon liit­ty­viä asi­oi­ta ku­ten sään­tö­rik­ko­muk­sia, li­sens­sien epää­mi­siä ja pe­li­kiel­to­ja. Lau­ta­kun­nan pää­tök­sis­tä voi va­lit­taa vie­lä Ur­hei­lun oi­keus­tur­va­lau­ta­kun­taan.

Veik­kaus­lii­gas­sa pe­laa­van KuP­Sin hal­li­tuk­ses­sa Rei­ni­kai­sen ton­til­le kuu­lu­vat luon­nos­taan muun ­mu­as­sa pe­laa­ja­so­pi­muk­siin liit­ty­vät asi­at. KuP­Sis­sa, ku­ten muis­sa­kin lii­ga­ta­son seu­rois­sa, on eri­lais­ta toi­min­taa var­ten yh­dis­tys ja osa­keyh­tiö.

Osa­keyh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja jou­tuu käy­mään vuo­sit­tain läpi muun mu­as­sa kaik­ki pe­laa­ja­so­pi­muk­set. Ju­ri­di­nen tuki on avuk­si. Luot­ta­mus­teh­tä­väs­sään Rei­ni­kai­nen työs­ken­te­lee puh­taas­ti pro bono -poh­jal­ta. Jos pe­laa­jil­la on si­vii­lie­lä­mäs­sä tar­vet­ta neu­von­taan tai la­ki­a­puun, hän on sil­loin­kin käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta ei ­il­mai­sek­si – ei­kä luon­nol­li­ses­ti­kaan sil­loin, jos vas­ta­puo­le­na oli­si oma seu­ra.

– Olen seu­ra­ni in­hou­se-ju­ris­ti ja neu­vo­nan­ta­ja. Palk­ki­ok­si työs­tä tu­lee val­ta­vas­ti hen­kis­tä tyy­dy­tys­tä. Oma pe­laa­ja­taus­ta aut­taa asi­oi­den pun­ta­roin­nis­sa, hän ku­vaa.

Reilu peli ennen muuta

Ur­hei­luo­i­keu­teen kuu­luu mo­nen tyyp­pi­siä asi­oi­ta, ­joi­ta yh­dis­tää ai­no­as­taan yh­teys ur­hei­luun. Tyy­pil­li­siä ur­hei­luo­i­keu­den asi­oi­ta ovat pe­laa­ja­so­pi­muk­set ja ku­rin­pi­to­a­si­at pe­li­kiel­to­ja ja kat­so­mo­tur­val­li­suut­ta myö­ten. Myös yh­dis­ty­soi­keus kuu­luu lä­hei­ses­ti ur­hei­luun, sil­lä ur­hei­lu­seu­rat ovat yleen­sä ju­ri­di­sel­ta muo­dol­taan yh­dis­tyk­siä.

– Ur­hei­luo­i­keu­den läpi kul­ke­va­na sel­kä­ran­ka­na on aja­tus rei­lun pe­lin tur­vaa­mi­ses­ta, Rei­ni­kai­nen mää­rit­te­lee.

Ur­hei­luo­i­keu­des­sa kä­si­tel­lään­kin pal­jon rei­lun pe­lin vas­tais­ta toi­min­taa ku­ten do­pin­gia, tu­los­ten ma­ni­pu­loin­tia tai niin sa­not­tu­ja so­pu­pe­le­jä. Ra­han­pe­su­e­päi­lyt ovat yk­si har­mi­nai­he.

– Uu­sim­pa­na il­mi­ö­nä ur­hei­lun hä­mä­räl­le lai­dal­le on il­maan­tu­nut lah­jak­kai­den nuor­ten pe­laa­jien met­säs­tä­mi­nen ke­hit­ty­vis­tä mais­ta, lä­hin­nä Af­ri­kas­ta. Pa­him­mil­laan täl­lai­nen toi­min­ta lä­hes­tyy ih­mis­kaup­paa. Mah­dol­li­suuk­sien an­ta­mi­nen pe­laa­jil­le ei tie­ten­kään ole vää­rin, mut­ta hy­väk­si­käyt­tö on.

Rei­ni­kai­nen muis­tut­taa, et­tä nuor­ten pe­laa­ja­lu­paus­ten tu­li­si käy­dä rau­has­sa ja huo­lel­li­ses­ti läpi heil­le eh­do­te­tut so­pi­muk­set, jol­lei ihan ju­ris­tin, niin ai­na­kin van­hem­pien­sa kans­sa.

Irti rasismista

Jal­ka­pal­lo­ken­til­lä on täl­lä­kin kau­del­la näh­ty myös avoin­ta ra­sis­mia.

– Ra­sis­mi on ala­mit­tais­ta ja epä-älyl­lis­tä toi­min­taa. Jo­kai­sen pi­täi­si puut­tua heti ti­lan­tee­seen, jos jou­tuu to­dis­ta­maan syr­jin­tää tai ra­sis­mia. Ur­hei­lu ei voi ol­la nau­tit­ta­vaa tai täy­del­lis­tä, jos siel­tä sul­je­taan pois joi­tain ih­mis­ryh­miä.

Rei­ni­kai­sen mie­les­tä ra­sis­min kit­ke­mi­seen ur­hei­lus­ta ei ole muu­ta kei­noa kuin kas­va­tus.

– Nuor­ten asen­teet läh­te­vät ko­toa ja kou­lus­ta. Jos lap­set tot­tu­vat sii­hen, et­tä jou­kos­sa on eri­lai­sia ja eri vä­ri­siä ih­mi­siä, ei­vät he kiin­ni­tä eri­lai­suu­teen mi­tään huo­mi­o­ta.

Ur­hei­lu voi si­ten toi­mia eri­lai­sia ih­mi­siä ­yh­dis­tä­vä­nä ja ra­sis­mia te­hok­kaas­ti kit­ke­vä­nä alus­ta­na. Rei­ni­kai­nen ker­too, et­tä KuPS te­kee omal­la ton­til­laan työ­tä muu­al­ta tul­lei­den ih­mis­ten ku­ten pa­ko­lais­ten ko­tout­ta­mi­ses­sa jal­ka­pal­lon kaut­ta.

– Ur­hei­lu voi täs­sä toi­mia tien­näyt­tä­jä­nä, Rei­ni­kai­nen sa­noo.

KuP­Sil­le täl­lai­nen työ so­pii­kin hy­vin, sil­lä seu­ra on tun­net­tu kas­vat­ta­ja­seu­ra­na, jo­hon nuo­ria ky­ky­jä mie­lel­lään ha­keu­tuu.

Nap­pu­la- ja ju­ni­o­ri­työ­hön seu­rat voi­vat saa­da myös yh­teis­kun­nan tu­kea, mikä tu­lee­kin tar­pee­seen. Jal­ka­pal­lo ei ole ni­mit­täin il­mai­nen har­ras­tus. Li­sens­si­mak­sui­hin, joil­la ka­te­taan ti­la­vuok­rat, va­kuu­tuk­set ja val­men­ta­mi­nen, ku­luu nuo­ril­ta ja hei­dän per­heil­tään ­hel­pos­ti sa­ta­sia kuus­sa.

KuP­Sil­la, ku­ten muil­la­kin seu­roil­la, on toki tar­jol­la sti­pen­de­jä, mut­ta nii­tä ei rii­tä kai­kil­le. Rei­ni­kai­nen toi­voo­kin, et­tä val­tio tu­ki­si nuor­ten fu­ta­rei­den har­ras­tus­ta vaik­ka­pa mak­sa­mal­la ti­la­vuok­rat, et­tei har­ras­tus jäi­si ke­nen­kään koh­dal­la per­heen ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta kiin­ni.

Tervetuloa Kuopioon!

Rei­ni­kai­nen on toi­mi­nut myös Asi­a­na­ja­ja­lii­ton luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä 2000-lu­vun al­ku­vuo­si­na. Nois­ta ­ajois­ta liit­to on hä­nen mie­les­tään ke­hit­ty­nyt hy­vään suun­taan. So­me­vies­tin­nän ka­na­vat on otet­tu hal­tuun ja ­lii­ton ää­ni kuu­luu enem­män kuin en­nen.

– Jos­kus käy mie­les­sä, et­tä huk­kuu­ko sa­no­ma, kun ka­na­via on niin pal­jon.

Rei­ni­kai­nen mai­nos­taa mie­lel­lään pait­si omaa jal­ka­pal­lo­seu­raan­sa, myös ko­ti­kau­pun­ki­aan Kuo­pi­o­ta. Hän kat­soo Kuo­pi­on ke­hu­mi­sen suo­ras­taan vel­vol­li­suu­dek­seen.

– Muu­al­ta tul­leet pi­tä­vät Kuo­pi­o­ta yleen­sä mut­kat­to­ma­na paik­ka­na toi­mia.

KuP­Sin kel­ta­mus­tis­sa seu­ra­vä­reis­sä kas­va­nut Rei­ni­kai­nen on on­nis­tu­nut siir­tä­mään jal­ka­pal­lon edel­leen uus­per­heen­sä ai­kui­sil­le lap­sil­le ja hei­dän ­lap­sil­leen. Ai­no­as­taan puo­li­so on sääs­ty­nyt fu­tis­tar­tun­nal­ta. ­Ko­ti­kat­so­moon Kuo­pi­on kes­kus­ken­tän lai­dal­le on Rei­ni­kai­sen vä­el­le va­rat­tu­na ny­ky­ään py­sy­väs­ti jo ­kuu­si paik­kaa.

”Olen seu­ra­ni in­hou­se-ju­ris­ti ja neu­vo­nan­ta­ja.”

Jo­kai­sel­le ko­ti­ju­ris­ti

Rei­ni­kai­sen mie­les­tä jo­kai­sel­la per­heel­lä pi­täi­si ol­la oma ko­ti­ju­ris­ti, per­he­lää­kä­rin ta­paan.

– Oli­si hyvä, jos voi­si sa­noa tu­tul­le asi­ak­kaal­le vaik­ka, et­tä pyy­dä tyt­tä­re­si käy­mään, kun hän on me­nos­sa nai­mi­siin. Käy­täi­siin sit­ten läpi va­ral­li­suu­teen ja avi­o­liit­toon liit­ty­vät asi­at. Ajois­sa saa­dut asi­an­tun­te­vat neu­vot sääs­täi­si­vät mo­nel­ta mur­heel­ta. Myös tes­ta­men­tit tu­li­si re­kis­te­röi­dä, ku­ten Asi­a­na­ja­ja­liit­to on eh­dot­ta­nut.

Suo­ma­lai­set aras­te­le­vat Rei­ni­kai­sen mie­les­tä ai­van lii­kaa asi­a­na­ja­jia ja ju­ris­te­ja. Jos­kus hä­nes­tä tun­tuu, et­tä neu­voa ky­sy­tään mie­luum­min vaik­ka­pa naa­pu­rin po­lii­sil­ta kuin lai­nop­pi­neel­ta tut­ta­val­ta.

– Jos­tain on ylei­söön is­kos­tu­nut kä­si­tys, et­tä asi­a­na­ja­ja työn­tää heti kä­ten­sä sy­väl­le tois­ten tas­kui­hin.

Toi­saal­ta myös il­mais­ten neu­vo­jen ky­sy­jiä riit­tää.

– Heil­le voi vas­ta­ta vaik­ka, et­tä saan­ko minä vas­taa­vas­ti an­taa il­mai­sek­si huo­non neu­von, Rei­ni­kai­nen veis­te­lee.

Puo­li­to­sis­saan las­ket­te­le­val­la kuo­pi­o­lai­sel­la on idea myös ur­hei­lun ra­hoit­ta­mi­sek­si: pe­rus­te­taan itä­ra­jal­le ka­si­no­ja. Sil­loin ei ai­na­kaan pyö­ri­tet­täi­si köy­hien ja syr­jäy­ty­nei­den ra­ho­ja, mis­tä Veik­kaus­ta usein syy­te­tään.