JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Shut­ters­tock

Sääntelyuudistus loppusuoralla

Ko­ro­na­pan­de­mia lyk­kä­si pää­tök­siä asi­a­na­jo­a­lan sään­te­ly­muu­tok­sis­ta yli vuo­del­la. Nyt ma­ra­to­nin maa­li on nä­ky­vis­sä.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to tun­nis­ti jo vuon­na 2018 tar­peen alan sään­te­lyn uu­dis­ta­mi­sel­le. Liit­to aset­ti työ­ryh­mät poh­ti­maan, min­kä­lai­sia sään­te­ly­muu­tok­sia tar­vi­taan, jot­ta asi­a­na­jo­a­la py­syy elin­voi­mai­se­na ja ko­ti­mai­set asi­a­na­jo­toi­mis­tot kil­pai­lu­ky­kyi­si­nä.

Ra­port­tien pe­rus­teel­la Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus laa­ti val­tuus­kun­nal­le esi­tyk­sen, jon­ka kä­sit­te­lyn val­tuus­kun­nas­sa ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kui­ten­kin es­ti­vät vuon­na 2020 ja al­ku­vuo­des­ta 2021.

Lo­ka­kuus­sa 2021 val­tuus­kun­ta pää­si vii­mein ko­koon­tu­maan ja kes­kus­te­le­maan hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä. Val­tuus­kun­nan jä­se­nil­lä ja lii­ton osas­to­jen pu­heen­joh­ta­jil­la oli mah­dol­li­suus kom­men­toi­da esi­tys­tä kir­jal­li­ses­ti mar­ras­kuun puo­li­vä­liin as­ti.

Val­tuus­kun­ta ko­koon­tuu seu­raa­van ker­ran tam­mi­kuus­sa 2022. Sil­loin odo­tet­ta­vis­sa ovat pe­ri­aa­te­pää­tök­set, joi­den poh­jal­ta mah­dol­li­set sään­te­ly­muu­tok­set as­tu­vat voi­maan ke­sä­kuus­sa 2022. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pää­sih­tee­ri Niko Ja­kobs­son kävi Ad­vo­kaa­tin pyyn­nös­tä läpi esi­tyk­sen pää­koh­dat.

– Hal­li­tus on pyr­ki­nyt kaik­kien mah­dol­lis­ten uu­dis­tus­ten osal­ta avoi­muu­teen ja sii­hen, et­tä jä­se­net saa­vat esit­tää nä­ke­myk­si­ään jo­kai­ses­sa vai­hees­sa, Ja­kobs­son sa­noo.

Hän muis­tut­taa, et­tä asi­a­na­ja­jia sää­del­lään kol­mel­la eri ta­sol­la: asi­a­na­ja­ja­lail­la, Asi­a­na­ja­ja­lii­ton sään­nöil­lä sekä hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa kos­ke­vil­la ns. ta­pa­oh­jeil­la ja näi­tä täy­den­tä­vil­lä val­tuus­kun­nan hy­väk­sy­mil­lä oh­jeil­la. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­set kos­ke­vat alan si­säis­tä sään­te­lyä eli lii­ton omia sään­tö­jä, ta­pa­oh­jei­ta ja nii­hin liit­ty­vää tul­kin­taa.

1. Päätoimisuuden tulkintaa lievennetään

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus esit­tää, et­tä asi­a­na­jo­teh­tä­viä tu­lee hoi­taa jat­kos­sa­kin sään­tö­jen mu­kai­ses­ti am­mat­ti­mai­ses­ti ja sään­nöl­li­ses­ti, mut­ta enää ei edel­ly­te­tä, et­tä asi­a­na­ja­ja hoi­taa asi­a­na­jo­teh­tä­viä pää­toi­mi­ses­ti.
Hal­li­tus esit­tää, et­tei asi­as­ta sään­nel­lä erik­seen, vaan va­kiin­tu­nut­ta tul­kin­ta­käy­tän­töä muu­te­taan si­ten, et­tä osa-ai­kai­suus sal­li­taan.

Niko Ja­kobs­son: ”Käy­tän­nös­sä moni asi­a­na­ja­ja te­kee nyt­kin töi­tä osa-ai­kai­ses­ti esi­mer­kik­si hoi­to­va­paal­la tai osa-ai­ka­e­läk­keel­lä – asi­a­na­ja­ja­työn ol­les­sa kui­ten­kin pää­e­lin­kei­no. Asia ei vaa­di sään­te­lyn muut­ta­mis­ta, mut­ta kyse on niin suu­res­ta pe­ri­aa­te­pää­tök­ses­tä, et­tä hal­li­tus ha­lu­aa tuo­da asi­an val­tuus­kun­nan kä­sit­te­lyyn.”

2. Asianajajan muun toiminnan käsitettä laajennetaan

Esi­tyk­sen mu­kaan hal­li­tuk­sen lu­val­la asi­a­na­ja­ja voi­si har­joit­taa asi­a­na­jo­toi­mis­tos­saan myös muu­ta asi­a­na­jo­toi­min­taan kuu­lu­ma­ton­ta lii­ke­toi­min­taa, kun­han täl­lai­nen toi­min­ta ei vaa­ran­na ta­pa­oh­jei­den ja muun sään­te­lyn aset­ta­mia vaa­ti­muk­sia.

Asi­a­na­jo­toi­mis­to ei kui­ten­kaan voi omis­taa muu­ta kuin asi­a­na­jo­toi­min­taa har­joit­ta­van yh­ti­ön osak­kei­ta tai osal­lis­tua sen hal­lin­toon.

NJ: ”Esi­tyk­sel­lä py­ri­tään mah­dol­lis­ta­maan se, et­tä asi­a­na­jo­pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la ym­pä­ri maa­ta. Pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la asi­a­na­jo­toi­min­ta yk­sis­tään ei vält­tä­mät­tä mah­dol­lis­ta elin­kei­noa, vaan rin­nal­le tar­vi­taan mui­ta pal­ve­lui­ta.”

3. Asianajotoimistojen omistusta avataan toimiston henkilökunnalle

Ny­kyi­nen sään­te­ly on mah­dol­lis­ta­nut ei-asi­a­na­ja­jien omis­tuk­set asi­a­na­jo­toi­mis­tos­sa eri­tyis­lu­val­la, mut­ta nyt hal­li­tus esit­tää, et­tä asi­a­na­jo­toi­mis­ton hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vil­la on oi­keus omis­taa asi­a­na­jo­toi­mis­toa yh­teen­sä 10 pro­sent­tia kan­ta­o­sak­keis­ta. Toi­mis­ton ul­ko­puo­li­sil­le hen­ki­löl­le omis­tus­ta ei kui­ten­kaan ava­ta.

NJ: ”Asi­a­na­jo­toi­mis­tos­sa voi ol­la töis­sä mer­kit­tä­viä eri alo­jen osaa­jia, joi­den si­tout­ta­mis­ta eri­lai­sin kan­nus­ti­min ha­lu­taan hel­pot­taa. Esi­tys ei vaa­ran­na riip­pu­mat­to­muut­ta, joka on asi­a­na­jo­toi­min­nan pe­ru­sar­vo.”

4. Sisäisin rajoituksin ja asiakkaan suostu­muksella eroon toi­mistoes­teel­li­syydestä

Ny­kyis­ten ta­pa­oh­jei­den mu­kaan es­teel­li­syys syn­tyy koko toi­mis­tol­le, jos eri asi­ak­kai­den edut tai oi­keu­det ovat kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­set. Esi­tyk­ses­sä toi­mis­to­es­teel­li­syy­des­tä luo­vut­tai­siin tie­tyin eh­doin.
Muu­tos kos­ki­si vain yri­ty­sa­si­ak­kai­ta, jot­ka ei­vät jat­kos­sa­kaan voi ol­la suo­ras­sa vas­ta­puo­li­a­se­mas­sa toi­siin­sa näh­den. Kyse ei myös­kään voi ol­la oi­keu­den­käyn­ti­a­si­as­ta.

Asi­ak­kai­den tu­lee an­taa me­net­te­lyyn suos­tu­mus, ja etu­ris­ti­rii­das­sa ole­vien asi­ak­kai­den toi­mek­si­an­not tu­lee erot­taa asi­a­na­jo­toi­mis­ton si­säi­sin ra­joi­tuk­sin tek­ni­sil­lä ja toi­min­nal­li­sil­la rat­kai­suil­la, jot­ka es­tä­vät tie­to­jen liik­ku­mi­sen eri asi­ak­kai­den toi­mek­si­an­to­ja hoi­ta­vien asi­a­na­ja­jien kes­ken.

Esi­tys kos­kee vain toi­mis­to­es­teel­li­syyt­tä eli asi­a­na­ja­jan hen­ki­lö­koh­tai­nen es­teel­li­syys säi­lyy muut­tu­mat­to­ma­na.

NJ: ”Suo­mi on kan­sain­vä­li­ses­ti kat­sot­tu­na lo­pul­ta mel­ko pie­ni mark­ki­na, ei­kä tie­tyn­tyyp­pi­siin yri­ty­sa­si­ak­kai­den toi­mek­si­an­toi­hin, ku­ten suu­riin yri­tys­kaup­poi­hin, löy­dy ra­jat­to­mas­ti osaa­mis­ta. Es­teel­li­syys­sään­nöt ei­vät saa pe­rus­teet­to­mas­ti es­tää alan ke­hi­tys­tä ja asi­ak­kai­den muut­tu­nei­siin tar­pei­siin vas­taa­mis­ta. Asi­a­na­ja­ja ei kui­ten­kaan voi­si edel­leen­kään edus­taa sa­mas­sa asi­as­sa eri­lai­sia int­res­se­jä.”

5. Edellytyksiä toimia freelancerina parannetaan

Kol­lek­tii­vis­ta es­teel­li­syyt­tä kos­ke­via ra­joi­tuk­sia höl­len­net­täi­siin myös it­se­näis­ten elin­kei­non­har­joit­ta­jien koh­dal­la. Näin käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­tet­tai­siin free­lan­ce­rei­den toi­min­ta asi­a­na­jo­a­lal­la. Hei­tä­kin kos­ki­si edel­leen asi­a­na­ja­jan hen­ki­lö­koh­tai­nen es­teel­li­syys.

NJ: ”Esi­mer­kik­si yli­o­pis­to­maa­il­mas­sa on huip­pu­luo­kan asi­an­tun­ti­joi­ta, joil­la voi ny­kyi­sel­lään­kin ol­la la­ki­a­si­ain­toi­mis­to var­si­nai­sen vir­ka­teh­tä­vän ohel­la. Esi­tyk­sel­lä ha­lu­taan mah­dol­lis­taa hei­dän osaa­mi­sen­sa hyö­dyn­tä­mi­nen myös asi­a­na­jo­toi­min­nas­sa. Jä­se­nyy­den myö­tä asi­a­na­ja­ja­sään­te­ly kos­ki­si kui­ten­kin hei­dän kaik­kea toi­min­taan­sa.”

6. Toimiston vaihdosta ja työelämään siirty­misestä joustavampaa

Ny­kyi­nen toi­mis­ton­vaih­dok­ses­ta syn­ty­vä kol­lek­tii­vi­nen es­teel­li­syys­sään­tö on hal­li­tuk­sen mu­kaan lii­an an­ka­ra: riit­tä­vää pi­täi­si ol­la se, et­tä es­teel­li­syy­den muo­dos­ta­vat vain ne teh­tä­vät, joi­ta siir­ty­nyt asi­a­na­ja­ja tai ju­ris­ti on it­se hoi­ta­nut. Asi­a­na­ja­jaa si­too joka ta­pauk­ses­sa an­ka­ra sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus, hal­li­tus muis­tut­taa.

NJ: ”Eri­tyi­sen on­gel­mal­li­sia ovat har­joit­te­luoh­jel­mat, jot­ka kos­ke­vat isoa jouk­koa oi­keus­tie­teen opis­ke­li­joi­ta. Kun he val­mis­tu­vat ju­ris­teik­si, es­teel­li­syys­sään­nök­set so­vel­tu­vat myös har­joit­te­lun ai­ka­na hoi­det­tui­hin toi­mek­si­an­toi­hin. Käy­tän­nös­sä har­joit­te­li­ja­roo­lis­ta joh­tu­en heil­lä ei ole kä­si­tys­tä toi­mek­si­an­to­ko­ko­nai­suuk­sis­ta, joi­ta he ovat ol­leet hoi­ta­mas­sa. Täl­lä hel­po­tet­tai­siin työ­e­lä­mään siir­ty­mis­tä.”

7. Kouluttautumis­velvollisuus nousee 24 tuntiin vuodessa

Asi­a­na­ja­jien täy­den­nys­kou­lut­tau­tu­mis­vel­vol­li­suus on mer­kit­tä­vä erot­ta­va te­ki­jä mui­hin oi­keu­del­li­sia pal­ve­lui­ta tar­jo­a­viin ver­rat­tu­na. Sik­si kou­lut­tau­tu­mis­vel­voi­tet­ta esi­te­tään kas­va­tet­ta­vak­si ny­kyi­ses­tä 18 tun­nis­ta 24 tun­tiin vuo­des­sa. Li­säk­si vä­hin­tään yh­den tun­nin tu­lee liit­tyä eet­ti­seen kou­lu­tuk­seen. Jat­kos­sa asi­a­na­ja­ja sai­si lis­ta­ta Löy­dä asi­a­na­ja­ja -pal­ve­luun ­­(www.lo­y­daa­si­a­na­ja­ja.fi) vain vii­si eri­koi­so­saa­mi­sa­lu­et­ta.

NJ: ”Kou­lut­tau­tu­mis­vel­voi­tet­ta kas­vat­ta­mal­la py­ri­tään var­mis­ta­maan asi­a­na­ja­jien osaa­mi­nen ja sen jat­ku­va ke­hit­tä­mi­nen. Eet­ti­nen kou­lut­tau­tu­mis­vel­vol­li­suus on tä­hän eri­no­mai­nen lisä.”

Näin sään­te­ly­uu­dis­tus on eden­nyt

2017–2018       Tu­le­vai­suus­työ­ryh­mä

2018–2019       Sään­te­ly­työ­ryh­mä, ra­por­tit 2.12.2019 ja 29.4.2020 sään­te­lyn muut­ta­mi­sek­si (Lue li­sää: Ad­vo­kaat­ti 2/2020)

Ke­vät 2020       Osas­to­jen vuo­si­ko­kouk­set ja sään­te­ly­työ­ryh­män ra­port­tia kos­ke­vat kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det

26.6.2020        Hal­li­tuk­sen ko­kous val­tuus­kun­nal­le teh­tä­väs­tä esi­tyk­ses­tä

 – Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set es­ti­vät esi­tyk­sen kä­sit­te­lyn val­tuus­kun­nan ko­kouk­ses­sa –

29.10.2021      Val­tuus­kun­nan yli­mää­räi­nen ko­kous: Kes­kus­te­lu hal­li­tuk­sen sään­te­ly­muu­to­seh­do­tuk­sis­ta

15.11.2021       Mah­dol­li­set val­tuus­kun­nan jä­sen­ten ja osas­ton pu­heen­joh­ta­jien kir­jal­li­set li­sä­kom­men­tit kes­kus­te­lus­ta

20.1.2022        Val­tuus­kun­nan tal­vi­ko­kous 2022: ­Pe­ri­aa­te­pää­tök­set

10.6.2022        Val­tuus­kun­nan ke­vät­ko­kous 2022: Mah­dol­li­set sään­te­ly­muu­tok­set