JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 8:59

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Ku­vi­tus Sa­mu­li Sii­ra­la

”Yli vuoden tai kahden käsittelyajat eivät ole kohtuullisia” – Asianajajaliitto ehdottaa työtapareformia helpottamaan tuomioistuinten jonoja

Hal­li­tuk­sen uu­des­sa bud­je­tis­sa ei tul­lut li­sää ra­haa tuo­mi­ois­tui­mil­le. Voi­si­ko pit­kik­si ve­ny­viä kä­sit­te­ly­ai­ko­ja ly­hen­tää uu­dis­ta­mal­la työ­ta­po­ja?

Kan­net­ta val­mis­tel­laan kol­me kuu­kaut­ta, tie­dok­si­an­toon me­nee toi­set kol­me ja vas­tauk­sen an­ta­mi­seen sa­man ver­ran. Sen jäl­keen suul­lis­ta val­mis­te­lua odo­tel­laan vuo­si. Huo­ma­taan, et­tei val­mis­te­lua vie­lä voi­kaan päät­tää. Jat­ke­taan kir­jal­lis­ta val­mis­te­lua puo­li vuot­ta. Vih­doin val­mis­te­luis­tun­nos­sa saa­daan pää­kä­sit­te­ly kuu­den kuu­kau­den pää­hän, ja sii­tä kah­den kuu­kau­den jäl­keen tu­lee tuo­mio.

Näin pit­käk­si voi ve­nyä rii­ta-asi­an, esi­mer­kik­si ho­me­ta­lo­ju­tun kä­sit­te­ly.

Syk­syn bud­jet­tiu­u­tis­ten pet­ty­nei­siin kuu­lu­vat tuo­mi­ois­tui­met. Kai­vat­tua li­sä­ra­haa ei tul­lut, ja Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­ton mu­kaan se tie­tää oi­keus­kä­sit­te­ly­jen pi­te­ne­mis­tä en­ti­ses­tään.

– Mikä oli­si koh­tuul­li­nen kä­sit­te­ly­ai­ka, se on hyvä ky­sy­mys. Jos ky­sy­tään kan­sa­lai­sil­ta, kuin­ka no­pe­as­ti asi­at pi­täi­si oi­keu­des­sa saa­da kä­si­tel­tyä, us­kon et­tä yli vuo­den tai kah­den kä­sit­te­ly­a­jat ei­vät ole koh­tuul­li­sia, sa­noo Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Riku Jaak­ko­la.

Päivämäärät lukkoon

Oi­keus­ju­tut ete­ne­vät hi­taas­ti, kos­ka tuo­ma­rei­den pöy­dät ovat täyn­nä. Mut­ta oli­si­ko pro­ses­se­ja mah­dol­lis­ta no­peut­taa jo ny­kyi­sil­lä re­surs­seil­la?

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton mu­kaan oli­si. Liit­to on nos­ta­nut esiin työ­ta­pa­re­for­min, jol­la voi­tai­siin su­ju­voit­taa rii­ta- ja ri­ko­sa­si­oi­den kä­sit­te­lyä ja alen­taa kus­tan­nuk­sia.

– Meil­lä ei ole ab­so­luut­tis­ta vas­taus­ta sii­hen, pal­jon­ko kä­sit­te­ly­a­jat voi­si­vat ly­hen­tyä. Nä­ke­myk­sem­me mu­kaan työ­ta­po­jen re­for­mil­la oli­si ai­dos­ti vai­ku­tus­ta, sa­noo Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Han­na Räi­hä-Män­ty­har­ju.

Pit­kät odot­te­lu­a­jat it­ses­sään kas­vat­ta­vat työ­mää­rää. Muis­ti­ku­vat heik­ke­ne­vät niin asi­a­no­sai­sil­la kuin to­dis­ta­jil­la. Avus­ta­jat ja tuo­ma­ri jou­tu­vat pe­reh­ty­mään sa­moi­hin pa­pe­rei­hin uu­del­leen. Räi­hä-Män­ty­har­jun mu­kaan sel­keä ai­ka­tau­lu­tus heti alus­sa niin kir­jal­li­sel­le val­mis­te­lul­le, val­mis­te­luis­tun­nol­le kuin pää­kä­sit­te­lyl­le tii­vis­täi­si pro­ses­sia ja vä­hen­täi­si yli­mää­räis­tä työ­tä.

– Näin toi­mi­taan vä­li­mie­soi­keu­des­sa yri­tys­ten vä­li­sis­sä rii­dois­sa. Se on työ­kult­tuu­ri­ky­sy­mys, ei­kä sil­le ole käy­tän­nös­sä es­tet­tä, Räi­hä-Män­ty­har­ju sa­noo.

Tuomarin pitää ehtiä perehtyä

Jos val­mis­te­luis­tun­non so­pii no­pe­as­ti, se yleen­sä no­peut­taa pro­ses­sia, sa­noo myös Jaak­ko­la. Val­mis­te­luis­tun­nos­sa voi­daan jo pääs­tä so­puun­kin.

– Työ­ta­po­jen uu­dis­tuk­sel­la ei mis­sään ta­pauk­ses­sa rat­kais­ta pe­rus­ra­hoi­tuk­sen puut­teel­li­suu­des­ta joh­tu­vaa on­gel­maa, mut­ta tot­ta kai työ­ta­po­ja pi­tää pyr­kiä ke­hit­tä­mään. Ym­mär­rän kyl­lä tuo­ma­rei­ta, joil­la on pöy­dät täyn­nä jut­tu­ja. On help­po so­pia päi­vä­mää­rä, mut­ta tuo­ma­rin pi­tää myös eh­tiä pe­reh­tyä asi­aan, Jaak­ko­la sa­noo.

Räi­hä-Män­ty­har­ju to­te­aa, et­tä oi­keus­kä­sit­te­lyn tii­vis­tä­mi­nen on haas­ta­vaa, kun poh­jal­la ovat ole­mas­sa ole­vat ruuh­kat. Li­sä­re­surs­se­ja tar­vi­taan siis il­man muu­ta sen li­säk­si, et­tä työ­ta­po­ja uu­dis­te­taan.

Liit­to on eh­dot­ta­nut sel­vi­tet­tä­väk­si lain­sää­dän­nön muu­tok­sia, joil­la pro­ses­se­ja voi­si no­peut­taa. Yk­si oli­si rat­kai­sun an­ta­mi­nen eri­tyi­ses­tä syys­tä pel­kän kir­jal­li­sen val­mis­te­lun pe­rus­teel­la, vaik­ka joku osa­puo­li sitä vas­tus­tai­si. Ny­kyi­sin jou­du­taan vie­mään eteen­päin sel­väs­ti pe­rus­teet­to­mia kan­tei­ta.

Riku Jaak­ko­la sa­noo, et­tä tämä voi­si ol­la sel­vit­tä­mi­sen ar­voi­nen asia. Hän muis­tut­taa, et­tä oi­keus­tur­va pi­tää huo­mi­oi­da riit­tä­vän hy­vin.

Riita nopeammin vireille

Sii­hen men­nes­sä kun haas­te­ha­ke­mus jä­te­tään kä­rä­jä­oi­keu­teen, ta­ka­na on jo pal­jon työ­tä. Räi­hä-Män­ty­har­jun mu­kaan osa täs­tä työs­tä on tur­haa. Jos rii­dan koh­det­ta ei ole ra­jat­tu riit­tä­vän tark­kaan, näyt­töä han­ki­taan usein var­muu­den vuok­si.

– Usein osa vaa­ti­muk­sis­ta, joi­den tu­ek­si on ke­rät­ty to­dis­tei­ta, osoit­tau­tuu­kin rii­dat­to­mak­si: vas­ta­puo­li myön­tää, et­tä näin on ta­pah­tu­nut.

Riku Jaak­ko­la sa­noo tuo­ma­rin nä­kö­kul­mas­ta, et­tä asi­a­na­ja­jil­la oli­si vä­lil­lä te­ke­mis­tä ra­jauk­ses­sa.

– Usein tun­tuu, et­tä asi­a­na­ja­ja la­taa haas­te­ha­ke­muk­seen kai­ken mah­dol­li­sen, ja sii­tä läh­de­tään su­pis­ta­maan ja koh­den­ta­maan. Eh­kä ei us­kal­le­ta kes­kit­tyä sii­hen, mis­tä asi­as­sa on oi­ke­as­ti kyse. Voi­si­ko haas­te­ha­ke­mus­ta ke­ven­tää?

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton yk­si eh­do­tus on, et­tä asi­an voi­si saa­da vi­reil­le ke­vy­em­mäl­lä en­nak­koil­moi­tuk­sel­la. Tä­män jäl­keen voi­tai­siin pian is­tua tuo­ma­rin kans­sa kes­kus­te­le­maan, mikä asi­as­sa on rii­tais­ta ja mikä vaa­tii li­sä­sel­vi­tys­tä, ja vas­ta tä­män jäl­keen aloi­tet­tai­siin var­si­nai­nen kir­jal­li­nen val­mis­te­lu kan­ta­jan haas­te­ha­ke­muk­sel­la. Muu­tos vaa­ti­si lain­sää­dän­tö­työ­tä.

Avustaja mukaan varhaisessa vaiheessa

Va­ka­vis­sa ri­ko­sa­si­ois­sa avus­ta­ja on yleen­sä mu­ka­na esi­tut­kin­nas­sa alus­ta al­ka­en. Lä­hes­kään ai­na näin ei kui­ten­kaan ole.

Avus­ta­jan teh­tä­vä on tuo­da esil­le po­lii­sin tut­kin­nal­le vaih­to­eh­toi­sia ta­pah­tu­ma­kul­ku­ja ja huo­leh­tia, et­tä tut­kin­nas­sa han­ki­taan näi­tä tu­ke­vaa to­dis­te­lua. Tätä teh­tä­vää on vai­kea hoi­taa, jos tie­toa ei tule. Po­lii­si ve­to­aa tut­kin­nal­li­siin syi­hin, Räi­hä-Män­ty­har­jun mu­kaan eh­kä lii­an­kin her­käs­ti.

Vas­ta kun tut­kin­ta on po­lii­sin nä­kö­kul­mas­ta päät­ty­nyt, avus­ta­ja pää­see pe­reh­ty­mään sii­hen, kei­tä to­dis­ta­jia on ni­met­ty ja mitä kir­jal­lis­ta ai­neis­toa on ole­mas­sa. Usein jou­du­taan te­ke­mään li­sä­tut­kin­ta­pyyn­tö­jä, joi­den vuok­si jut­tu pa­laa tut­kin­taan.

– Saa­te­taan huo­ma­ta, et­tä jos oli­sim­me tä­män tien­neet, oli­sim­me eh­dot­to­mas­ti ni­men­neet nämä ja nämä to­dis­ta­jat. Jos avus­ta­ja oli­si saa­nut ai­kai­sem­min tie­toa, esi­tut­kin­ta voi­tai­siin suo­rit­taa te­hok­kaam­min, Räi­hä-Män­ty­har­ju sa­noo.

Syyttäjävetoinen esitutkinta

Esi­tut­kin­ta­vai­het­ta te­hos­tai­si Asi­a­na­ja­ja­lii­ton mu­kaan myös syyt­tä­jän var­hai­nen mu­kaan­tu­lo.

Ny­kyi­sin­kin syyt­tä­jä ja po­lii­si te­ke­vät yh­teis­työ­tä, mut­ta lii­ton mu­kaan syy­te­har­kin­nan tu­li­si vä­hän­kään mo­ni­mut­kai­sem­mis­sa asi­ois­sa al­kaa jo esi­tut­kin­nan lop­pu­suo­ral­la. Syyt­tä­jä voi­si ra­ja­ta asi­an oi­keu­del­lis­ta ydin­tä ja avus­ta­jat kes­kit­tyä ot­ta­maan kan­taa olen­nai­siin ky­sy­myk­siin.

Apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä Juk­ka Rap­pe sa­noo, et­tä niin hyvä kuin aja­tus on­kin, se edel­lyt­täi­si dra­maat­tis­ta li­sä­työ­pa­nos­ta. Syyt­tä­jä­lai­tos on jo te­hos­ta­nut työ­tään or­ga­ni­saa­ti­ouu­dis­tuk­sel­la, eri­kois­tu­nei­den syyt­tä­jien jär­jes­tel­mäl­lä sekä no­pe­an toi­min­nan pro­ses­sil­la yk­sin­ker­tai­sim­mil­le ju­tuil­le. Si­sään tu­le­vien asi­oi­den mää­rä on kui­ten­kin kas­va­nut tuot­ta­vuut­ta no­pe­am­min.

Syyt­tä­jän työ­a­jas­ta yli nel­jän­nes me­nee tuo­mi­ois­tuin­kä­sit­te­lyi­hin, yli puo­let syy­te­har­kin­taan, vii­si pro­sent­tia esi­tut­kin­ta­yh­teis­työ­hön ja pääl­le tu­le­vat hal­lin­nol­li­set työt. Rap­pe sa­noo, et­tä syyt­tä­jien oli­si mah­do­ton­ta pa­neu­tua kym­me­niin esi­tut­kin­nas­sa kyp­sy­viin jut­tui­hin.

– Syyt­tä­jän ei ole mah­dol­lis­ta hal­li­ta re­aa­li­ai­kai­ses­ti jut­tu­ja niin, et­tä ai­na pie­nen nirk­ko­sen kat­soi­si yh­tä jut­tua: nyt teh­tiin täm­möi­nen kuu­lus­te­lu ja täm­möis­tä asi­a­kir­ja­sel­vi­tys­tä.

Rap­pen mu­kaan syy­te­har­kin­nan suo­rit­ta­mi­nen tai joh­to­pää­tös­ten te­ke­mi­nen vie­lä esi­tut­kin­ta­vai­hees­sa ole­vas­sa asi­as­sa voi joh­taa oi­keus­tur­van kan­nal­ta ar­ve­lut­ta­viin ti­lan­tei­siin. Sik­si syyt­tä­jän esi­tut­kin­ta­yh­teis­työs­sä voi ol­la ky­sy­mys lä­hin­nä oi­keu­del­li­ses­ta oh­jaa­mi­ses­ta ja ai­neis­toon pe­reh­ty­mi­ses­tä en­nen var­si­nais­ta syy­te­har­kin­taa.

Rap­pen mu­kaan tut­kin­nan­joh­ta­jan ja syyt­tä­jän roo­le­ja tu­li­si ny­kyi­ses­tä sel­keyt­tää, niin et­tä syyt­tä­jäl­lä oli­si sel­ke­äs­ti oi­keu­del­li­sen oh­jaa­jan roo­li.

– Ny­kyi­sin syyt­tä­jien työ­ai­kaa me­nee myös tut­kin­nan­joh­ta­jal­le kuu­lu­vien tak­tis­ten ky­sy­mys­ten oh­jaa­mi­seen, joi­hin syyt­tä­jäl­lä ei vält­tä­mät­tä ole osaa­mis­ta­kaan, Rap­pe sa­noo.

Todistelua laidasta laitaan

Pää­kä­sit­te­lyn kuu­lui­si ihan­teel­li­ses­ti kes­kit­tyä vain tar­peel­li­seen to­dis­te­luun. Käy­tän­nös­sä to­dis­ta­jia kuul­laan asi­ois­ta, jot­ka ovat rii­dat­to­mia tai it­ses­tään­sel­viä. Rap­pen mu­kaan val­mis­te­luis­tun­nos­sa oli­si syy­tä ra­ja­ta rii­dan koh­det­ta ja tar­peel­lis­ta näyt­töä, mut­ta usein val­mis­te­luis­tun­to me­nee ai­ka­tau­lut­ta­mi­seen.

– Tä­män seu­rauk­se­na pää­kä­sit­te­lys­sä pu­hu­taan um­met ja lam­met ja suol­le­taan to­dis­te­lua, jon­ka re­le­vans­si rii­tais­ten ky­sy­mys­ten suh­teen on lä­hel­lä nol­laa jos si­tä­kään, Rap­pe sa­noo.

Riku Jaak­ko­la huo­maut­taa, et­tä vä­lil­lä pu­heen­joh­ta­jan on vai­kea sa­noa, et­tä täs­tä tee­mas­ta riit­tää yk­si to­dis­ta­ja, jos vas­ta­puo­li­kin on ni­men­nyt use­an to­dis­ta­jan. To­dis­te­lun va­kuut­ta­vuus vai­kut­taa tuo­mi­oon.

Tuo­ma­ril­la on kui­ten­kin val­ta ra­ja­ta to­dis­te­lua ja sitä, mil­lais­ta näyt­töä ote­taan vas­taan, ja kaik­ki osa­puo­let ovat sitä miel­tä, et­tä tuo­ma­rin tu­lee tätä val­taa käyt­tää.

– Sekä ri­kos- et­tä rii­ta-asi­ois­sa näyt­töä esi­te­tään pal­jon, ja vä­lil­lä sel­lais­ta, mikä ei ole vält­tä­mä­tön­tä. Lii­an tiuk­ka ei toki voi ol­la: asi­a­no­sai­sil­la täy­tyy ol­la oi­keus esit­tää to­dis­tei­ta, Räi­hä-Män­ty­har­ju sa­noo.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to eh­dot­taa yh­te­nä uu­dis­tuk­se­na, et­tä to­dis­ta­ja toi­mit­tai­si etu­kä­teen kir­jal­li­sen lau­sun­non. Sen pe­rus­teel­la voi­tai­siin rat­kais­ta val­mis­te­luis­tun­nos­sa, tar­vit­see­ko to­dis­ta­jaa kuul­la vie­lä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

– Oi­keus­lai­tok­sen lop­pu­tuo­te on laa­du­kas, ja tuo­mi­ois­tui­met te­ke­vät hy­vää työ­tä. Tär­keä osa oi­keus­tur­vaa on kui­ten­kin myös se, et­tä asi­at kä­si­tel­lään koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa, Räi­hä-Män­ty­har­ju sa­noo.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to eh­dot­taa uu­dis­tuk­sia

1. Rii­ta-asi­oi­hin pi­tää saa­da si­to­va pro­ses­si­suun­ni­tel­ma.

2. Avus­ta­ja mu­kaan var­hai­ses­sa vai­hees­sa, jot­ta asia oli­si tut­kin­nan päät­teek­si mah­dol­li­sim­man val­mis.

3. Avus­ta­jan tie­don­saan­tia ri­kos­tut­kin­nas­ta on pa­ran­net­ta­va, jot­ta hän voi tuo­da esil­le vaih­to­eh­toi­sia ta­pah­tu­ma­kul­ku­ja ja huo­leh­tia, et­tä tut­kin­nas­sa han­ki­taan näi­tä tu­ke­vaa to­dis­te­lua.

4. Syy­te­har­kin­nan tu­li­si vä­hän­kään mo­ni­mut­kai­sem­mis­sa asi­ois­sa al­kaa esi­tut­kin­nan lo­pul­la. Syyt­tä­jä voi­si ra­ja­ta asi­an oi­keu­del­lis­ta ydin­tä ja muo­toil­la, mitä kan­na­not­to­ja epäil­lyl­tä pyy­de­tään lop­pu­lau­sun­nois­sa.

5. Tuo­mi­ois­tui­men tu­li­si so­pia ­ri­kos­asi­al­le kä­sit­te­ly­ai­ka heti, kun syy­te on saa­pu­nut tuo­mi­ois­tui­meen. Var­sin­kin laa­jois­sa ri­ko­sa­si­ois­sa tu­lee pa­nos­taa suul­li­seen val­mis­te­luun.

6. Rii­ta-asi­an val­mis­te­lua on ­te­hos­tet­ta­va, jot­ta rii­dan koh­de ­saa­daan yk­si­löi­tyä mah­dol­li­sim­man hy­vin. So­vin­to­rat­kai­sun mah­dol­li­suuk­sia tu­lee et­siä riit­tä­vän pe­rus­teel­li­ses­ti.

7. Rat­kai­su­ja voi­si eri­tyi­ses­tä syys­tä an­taa pel­kän kir­jal­li­sen val­mis­te­lun pe­rus­teel­la, jois­sa­kin sel­lai­sis­sa­kin ta­pauk­sis­sa, jois­sa joku asi­a­no­sai­nen sitä vas­tus­taa.

8. To­dis­te­lun vas­taa­not­ta­mi­ses­sa tu­li­si kes­kit­tyä olen­nai­seen ja tar­peel­li­seen. Tu­li­si vält­tää rii­dat­to­mia asi­oi­ta kos­ke­van to­dis­te­lun kuu­le­mis­ta pää­kä­sit­te­lys­sä.

9. Osa­tuo­mi­on tai vä­li­tuo­mi­on an­ta­mi­nen tu­li­si mah­dol­lis­taa ny­kyis­tä laa­jem­min.

10. Sään­nök­siä tu­lee muut­taa niin, et­tä hä­vin­neen osa­puo­len ku­lu­vas­tuu on koh­tuul­li­nen.

Eh­do­tus on ko­ko­nai­suu­des­saan lii­ton si­vuil­la:
asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/ty­o­ta­pa­re­for­mi